1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

]{´ïmw ]ndómÄ BtLmjn¡pó {_nbm\ amXyq-\v-- B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

]ndómÄ BiwkIÄ t\Àóp sImïv _ntbm¬ amXyp, Znb tamÄ, Untbm¬, _nb, \n-b F-ónhÀ. sdUv--Un§nð Xmakn¡pó _nPp amXyqsâbpw an\ntamÄ _nPphnsâbpw aIfmWv {_n-bm\.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam