1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

FUn-³-_tdm skâv ta-co-kv tIm¬-{Kn-tK-j-\nð F«v-t\m-¼v s]-cp-ómÄ C-óp \m-sfbpw \-S¡pw

Britishmalayali
tPm¬ F-{_lmw

F-Un³-_tdm hn-ip² ssZ-h-am-Xm-hn-sâ P-\-\-s]-cp-óm-fpw, F«p-t\m-¼v s]-cp-óm-fpw Cópw \m-sf-bpw ^m. _n-Pn Nn-d-¯-em-«v, ^m. F-_n³ aÀ-t¡m-kv (hn-Imcn) F-ón-h-cp-sS ImÀ-an-I-Xz-¯nð \-S-¯-s¸-Spóp. C-óv sh-Ån-bmgvN ssh-Io«v 6.30\v sIm-Sn D-bÀ-¯ð 7 a-Wn-¡v k-Ôym \-a-kv-Im-c-hpw, Xp-SÀ-óv h-N-\-ip-{iq-j-bpw 8.30\v t\À-¨-I-ªn F-ón-h-bm-Wv \-S-¡pI.

\m-sf i-\n-bmgv-N cm-hn-se 9 a-Wn-¡v {]`m-X {]mÀ-°-\, 10 a-Wn-¡v hn. IpÀ-_m-\, ssZ-h-am-Xm-hn-sâ \m-a-¯n-ep-Å {]-tXy-I a-²y-Ø ]mÀ-°-\, 11.30\v dm-k, 12\v B-ioÀ-hmZw, t\À-¨-hn-f-¼v, 12.30\v- teew, H-ón-\v kv-t\-l-hn-cp-óv. 2.30\v sIm-Sn-bn-d-t¡m-sS s]-cp-\mÄ k-am]n-¡p-óp.

Cu hÀj-s¯ s]-cp-\mÄ h-gn-]m-Sm-bn G-äp \-S-¯p-ó-hÀ km-_p F-{_-lmw Bâv ^m-anen, Fð-tZm-kv am-Xyp Bâv ^m-anen. hn-izm-kn-IÄ D-]-hm-k-t¯m-Spw {]mÀ°-\-tbmSpw Iq-sS t\m-¼m-N-c-W-¯nð `-àym-Z-c-]qÀ-Æw ]-s¦-Sp-¯v hn. ssZ-h-am-Xm-hn-sâ a-²y-Ø-X-bnð A-`-b-s¸-«v s]-cp-\m-fnð t\À-¨-Im-gvN-I-tfm-sS h-óv kw-_-Ôn-¨v A-\p-{K-lw {]m-]n-¡p-hm³ IÀ-¯r-\m-a-¯nð £-Wn¨p-sIm-Åp-óp.
 

tZ-hm-e-b-¯n-sâ hn-emkw
Holy Cross Church, Quality Street, Davidson's Mains, Edinburgh, EH4 5BS 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category