1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

IÅhïn Ibdn Chn-sSsb¯n; kv--t\l \n[nIfmb {_n«ojv Z¼XnIÄ XoäsImSp¯p hfÀ ¯n: Syq_v t_mw_v h¨p \nc ]cm[nIsf sImñm³ {ian¨Xv kndnbbnð \nópw A`bw tXSn F¯nb Cu A[aòmÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Aôp \bm ss]ksbSp¡m³ CñmsX kndnb³ tNcnbnð Aeªp Xncnªp \S¡pI Bbncpóp ChòmÀ; HSphnð IÅ hïn Ibdnbpw IÅ tUmIypsaâpIÄ kwLSn¸n¨pw {_n«Wnð F¯n. It¿msS ]nSn¨p Xncn¨bbv¡msX A\p`mh ]qÀÆw A`bw \ðIn ChnsS ]mÀ¸n¨p. HSphnð a¡Ä CñmsX hnjan¨ncn¡pó Hcp Z¼XnIsf Isï¯n Ahsc sImïp kz´w a¡sf t]mse IcpXn¨p `£Whpw Xmakhpw sImSp¯p hfÀ¯n¨p. Fón«p ]Icambn ChòmÀ sNbvXtXm? A`bw \ðInb \m«nse \nc]cm[nIsf t_mw_n«v sImóp B\µn¡m³ ]²XnbnSp-I.

eï³ Syq_nð t_mw_v s]m«n¨p Iq«¡pcpXn¡v ]²Xn C«hcpsS hniZmwi§Ä ]pd¯v hcpt¼mÄ hoïpw Bi¦bnemhpóXv \ñhcmb shÅ¡mcpsS a\kv Xsóbm-Wv. ]m-gv-k¬-kv {Ko³ Syq-_v s{S-bn-\nð _¡-äv t_mw-_v Øm-]n-¨v \n-c-]-cm-[nI-sf sIm-sóm-Sp-¡m³ ]-²-Xn-bn-« Cu sF-kn-kv `o-I-cÀ \m-ep-hÀ-jw ap-¼v kn-dn-b-b-nð-\n-óv A`-bw tX-Sn {_n-«-\n-se-¯n-b-h-cmWv. C-cp-h-cpw A-d-Ìn-em-b-tXmsS, k-am-\am-b ]-²-Xn-I-fn-Sp-ó `o-I-c-sc-¡p-dn-¨p-Å hn-h-c-§Ä ti-J-cn-¡m-\m-Ip-sa-ó {]-Xo-£-bn-em-Wv t]m-eo-kv C-t¸mÄ.

kn-dn-b-bnð-\n-óv {_n-«-\n-se-¯nb 21þIm-c³ bm-ly ^-dq-Jpw 18þIm-c\m-b a-säm-cp bp-hm-hp-am-Wv kw-`-h-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v A-d-Ìn-em-bXv. C-cp-hcpw k-td-bn-se sdm-Wmð-Uv tPm¬-kvþs]-\-tem-]v Z-¼-Xn-am-cm-Wv c-ïp-t]-scbpw t\m-¡n-bn-cp-ó-Xv. 18þIm-c³ C-dm-Jv hw-i-P-\mWv. kv-t\-l-\n-[n-Ifm-b Cu Z-¼-Xn-am-À-s¡m-¸w Xm-a-kn¨p-sIm-ïv A-hÀ B-kq-{X-Ww sN-bvX-Xv A`-bw \ðIn-b cm-Py-s¯ X-IÀ-¡m-\p-Å ]-²-Xn-I-fm-bn-cp-óp-shó-Xv Fñm-h-scbpw sR-«n-¡póp.

^-dq-Jn-s\ A-d-Ìv sNbvX t]m-eo-kv k-td-bn-se tPm¬-kn-sâ ho-«nð Iq-Sp-Xð hn-i-Zmw-i-§Ä tX-Sn Xn-c-¨nð \-S¯n. G-Xm\pw amkw ap-¼v C-bmÄ C-hn-sS-\n-óv Xma-kw am-dn-bn-cpóp. lo-{Xq-hn-ep-Å ho-«n-te-¡m-Wv Xma-kw am-dn-bXv. B ho-«nepw t]m-eo-kv Xn-c-¨nð \-S¯n. lu¬-tÉm-bn-ep-Å Añm-Un³-kv Nn-¡³ tjm-¸n-\v k-ao-]-¯p-\n-óm-Wv C-bm-sf `o-I-c-hn-cp-² hn-`m-Kw I-Ì-Un-bn-se-Sp-¯Xv. t\co-b kw-LÀ-j-¯n-s\m-Sp-hn-em-Wv C-bm-sf Io-gv-s¸-Sp-¯m-\m-bXv.

bp-²-ta-J-e-I-fnð-\n-óv A`-bw tX-Sn-sb-¯p-ó Ip-«n-I-sf kzo-I-cn-¡pó t^m-kv-äÀ sI-b-dm-Wv s]-\-tem-¸n-sâbpw sdm-Wmð-Uv tPm¬-kn-sâbpw hoSv. A-§-s\-b-bm-Wv 2013þð ^-dqJpw a-tä bp-hmhpw C-hn-sS-sb-¯n-bXv. s]-s«-ópX-só {_n-«o-jv kz-`m-h-¯n-te-¡p-h-ó ^-dq-Jv _n-Kv s_-ón-sâbpw eï³ sF-bp-sSbpw ]-Ým-¯-e-¯nð skð-^n-IÄ ]-IÀ-¯n tkm-jyð ao-Un-b-bnð ]-¦p-sh-¨n-cp-óp.

{]-iv-\-_m[n-X ta-J-e-I-fnð-\n-óp-Å Ip-«nI-sf kw-c-£n-¡m³ X-¿mdmb tPm¬-kv Ip-Spw-_w C-Xph-sc \q-dp-I-W-¡n-\v Ip-«n-IÄ-¡v A`-bw \ð-In-bn-«pïv. Pp-h-ss\ð {]n-k-Wnð tPm-e-n sN-bv-Xn-cp-ó s]-\-tem-¸m-Wv C¯-c-sam-cp Bi-bw ap-tóm-«p-sh-¨Xv. A-Xn-\v sdm-WmÄ-Uv tPm¬-kv ]n´p-W \ð-Ip-I-bm-bn-cp-óp. A-\m-Ycm-b Ip-«nI-sf kw-c-£n-¡p-ó C-h-cp-sS hen-b a-\-Ên-\v 2009þð Fw_n-C ]Z-hn \ð-In cm-Ún B-Z-cn-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp.
kn-dn-b-bn-se Að l-dm-bnð-\n-óm-Wv ^-dq-Jv {_n-«-\n-se-¯n-b-sX-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. kn-dn-b-bnð-\n-óv BZyw Cu-Pn-]v-Xn-te¡pw ]n-óo-Sv A-hn-sS-\n-óv C-ä-en-bn-ep-sa-¯p-I-bm-bn-cp-óp. Xp-SÀ-óv A`-bw tX-Sn {_n-«-\n-se¯n. tPm¬-kv Ip-Spw-_-¯nð A`-bw In«n-b ^-dq-Jv ]n-óo-Sv sh-Ìv sX-bnw-kv tIm-tf-Pnð-tNÀ-óv ]T-\w Xp-S-§p-Ibpw sN-bv-Xp. I-Sp-¯ a-X-hn-izmkn-sbm-óp-am-bn-cp-ónñ ^-dq-Jv Xp-S-¡-¯nð F-ómð, Pq¬ 29þ\v kn-dn-b-bn-epïm-b B-{I-a-W-X-¯nð X-sâ ]n-Xm-hv sImñ-s¸-«-Xm-Wv C-bm-fp-sS h-gn Xn-cn-¨p-hn-«-sX-óv I-cp-Xpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category