1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

tbm-K-bp-sS ku-µcyw temI-s¯ A-dn-bn-¡m³ \-á-X-bvv-¡mhp-tam? ]qÀ-W \-á-cm-bn tbmK t]m-kv-äp-I-fnð t^mt«m jq-«v sN-bv-Xv H-cp]-äw bp-h-Xn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y tem-I-¯n-\v k-½m-\n-¨ A-Ûp-X-§fn-sem-óm-Wv tbm-K. tem-Iw G-sä-Sp-¯ Cu Po-hn-XN-cy C-óv Fñm cm-Py-§-fn-ep-sa-¯n-bn-cn-¡póp. A-´m-cm-{ã tbm-K Zn-\w t]mepw A-Xn-sâ kzo-Im-cy-X-bv-¡v sX-fn-hmWv. tbm-K-bp-sS {]-Nm-c-W-¯n-\m-bn ]t£, {In-Ìn X-thm-em-kn F-ó A-ta-cn-¡³ bph-Xn Xn-c-sª-Sp¯-Xv th-dn-s«m-cp h-gn-bmWv. ]qÀ-W \-á-bm-bn hnhn[ tbmK t]m-kp-I-fn-ep-Å Nn-{X-§Ä C³-Ì-{Km-an-eq-sS ]-¦p-sh-¨m-Wv {In-Ìn tbmK-sb tem-I-¯n-\v ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯p-óXv.

ap-¸-Xn-\m-bn-c-t¯m-fw t]-cm-Wv {In-Ìn-sb C³-Ì-{Km-anð ]n-´p-S-cp-óXv. tbm-K X-\n-¡v \ðIn-b ico-c ku-µcyw a-äp-Å-h-sc Im-Wn-¡p-ó-Xn-eq-sS A-h-sc-bpw- tbm-K-bn-te-¡v sIm-ïp-h-cm-\m-Ip-sa-óv 21þIm-cnbmb {In-kv-än ]-d-bpóp. tbm-K X-\n-¡v \ð-In-b ico-c ku-µ-cy-hpw B-ß-hn-izm-khpw X-só-¯m-\p-Å kv-t\-lhpw a-äp-Åh-sc A-dn-bn-¡m-\m-Wv Xm³ Nn-{X-§Ä t]m-kv-äv sN-¿p-ó-sX-óv {In-kv-än ]-d-bpóp.

{In-Ìn-bp-sS tbm-K-{`-a-¯n-s\ hn-aÀ-in-¡p-ó-h-cp-apïv. F-ómð, s]¬-Ip-«n-IÄ-¡v A-h-cp-sS i-co-cw Im-Wn-¡p-ó-Xnð Ip-g-¸-an-sñ-¦nð a-äp-Å-hÀ F-´n-\v A-Xn-s\ F-XnÀ-¡-W-sa-óv {In-Ìn tNm-Zn-¡póp. B-ß-hn-izm-kw kv-^p-c-n-¡p-ó Nn-{X-§-fm-Wv Xm\pw kp-lr-¯p-¡fpw ]-¦p-sh-bv-¡p-ó-sXópw {In-Ìn ]-d-bpóp.

X-só I-Sp-¯ `m-j-bnð hn-aÀ-in-¡p-ó-h-scbpw A-\mh-iy I-aâp-IÄ-¡v ap-Xn-cp-ó-h-scbpw t»m-¡v sN-¿m³ Xm³ a-Sn-¡m-dn-sñ-óv {In-Ìn ]-d-bpóp. hf-sc t]m-kn-äohm-b k-ao-]-\-t¯m-sS-bm-Wv Xm³ Nn-{X-§Ä ]-¦p-sh-¡p-ó-sXópw A-Xn-s\ A-tX co-Xn-bnð Im-W-W-sa-óp-am-Wv A-h-cp-sS \n-e-]mSv. \-á i-coc-s¯ ssew-Kn-I-¨p-h-tbm-sS am-{Xw Im-Wp-óXp-sIm-ïm-Wv B-fp-IÄ Nn-{X-§-sf v-hn-aÀ-in-¡p-ó-sXópw {In-kv-än ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category