1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

tIc-f-¯n-ep-Å Fw-_n-_nF-kv _n-cp-Z-[m-cnbmb tdm-a³ Im-t¯m-en-¡ s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ B-h-iy-apïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

tIc-f-¯nð P-\n-¨p h-fÀ-ó ]p-cm-X\ tdm-a³ Im-t¯m-en-¡ Ip-Spw-_-¯n-se tUm-ÎÀ s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ tX-Spóp.
sh-fp-¯p sa-en-ª kp-µ-cn-, 23 h-b-kv, 169 skân ao-äÀ D-bcw. bp-sI-bn-ep-Å A\p-tbm-Pycmb tUm-ÎÀ-am-cnð \nópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 07464798032

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam