1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

PÀ½-\n-bnð tUm-Îdm-b BÀ-kn bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

PÀ½-\n-bnð tUm-Îdm-b kp-µ-c\mb BÀ-kn bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 35 h-b-kv, 180 skân ao-äÀ D-b-cw. Zp-Èoe-§-sfmópw Cñ. PÀ-½-\n-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó A-¸À an-Unð ¢m-kv Ip-Spw-_-am-Wv bp-hm-hn-tâXv. bp-sI-bnð sa-Un-¡ð ^oð-Unð X-só tPm-en sN-¿p-ó-h-sc-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¡p-ó-Xv.
Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸Sp-I þ+4915214057872 (hm-Sv-km-¸v)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category