1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

kotdm ae-¦-c hn-`m-K-¯nð-s¸-« Fw-Un-F-kn-\p ]Tn-¡pó s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

kotdm ae-¦-c hn-`m-K-¯nð-s¸-« s]¬-Ip-«n-¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. 24 h-b-kv, 5.4 A-Sn D-bcw, sh-fp-¯ \ndw, _n-UnF-kv hn-Zym-`ymk tbm-Ky-X. C-t¸mÄ C-´y-bnð Fw-Un-F-kv sN-¿póp. _n-Un-Fkv, Fw-Un-Fkv, Fw-_n-_nF-kv tbm-Ky-Xbp-Å a-e¦-c, kotdm a-e-_mÀ hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-hm-¡-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. bpsI, KÄ-^v Ø-e-§-fnð tPm-en sN-¿p-ó-hÀ-¡v ap³-KW\.

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸SpI -00447769851081

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category