1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y-bnð tdUn-tbmf-Pn sSIv-t\m-f-Pn-kv-äm-bn tPm-en sN-¿pó HmÀ-¡-tUm-Iv-kv bp-hm-hv bp-sI-bnð \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. hn-Zym-`ym-kw sa-Un-¡ð tdUn-tbmf-Pn sSIv-t\m-f-Pn-bnð _n-cp-Zw. 25 h-b-kv, 180 skân ao-äÀ D-b-cw, 60 In-tem, sh-fp-¯ \n-dw.
 

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
UK land line no: 01174311334 or mob no:07969196414

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category