1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿pó HmÀ¯tUmIvkv bp-h-Xn-¡v bp-sI-bnð \nópw hc-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

tI-c-f-¯nð tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿pó HmÀ¯tUmIvkv bp-h-Xn-¡v b-p-sI-bnð \nópw A\ptbmPycm-b hc-s\ tX-Spóp. tUmÎÀ, Fôn\obÀ Fóo XkvXnIbnð DÅ bphm¡fnð \n-óp-amWv hnhml BtemN\IÄ £Wn-¡p-óXv.
 
IqSpXð hnhc§Ä¡v hnfn¡pI
07969196414 or india 00919447095372 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam