1 GBP = 86.90 INR                       

BREAKING NEWS

ao³.. Hm-d-ôv.. tdm-kv.. tXmð.. Xp-f-ko-ssX-ew.. C-h-bp-sS a-Ww Xn-cn-¨-dn-bm³ \n-§-fp-sS {]n-b-s¸-«-hÀ-¡v _p-²n-ap-«p-tïm? F-¦nð A-hÀ-¡v ssh-Im-sX Un-sa³-jy D-ïmhpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

H-cmÄ-¡v Un-sa³-jy hcp-tam-sb-óv A-ôp-hÀ-jw-ap-¼pX-só Ir-Xy-am-bn {]-h-Nn-¡m-hp-ó ]cn-tim-[-\-bv-¡v im-kv-{X-ÚÀ cq-]w \ð-In. a-Ww Xn-cn-¨-dn-bm-\p-Å I-gn-hv ]cn-tim-[n-¨m-Wv tcm-K-km[y-X ap³-Iq-«n A-dn-bm-\m-Ip-óXv. km-[m-c-W \-ap-¡p-Np-äp-ap-Å a-W-§-fnð A-ônð \m-se-®-sa-¦nepw Xn-cn-¨-dn-bm³ I-gn-ªn-sñ-¦nð tcm-K-km[y-X a-äp-Å-h-tc-¡mÄ C-c-«n-bm-sWóvv Nn¡mtKm bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se K-th-j-IÀ ]-d-bpóp.

a-Ww Xn-cn-¨-dn-bm-\p-Å ti-jn F-{X Ip-d-bpópthm A-{Xbpw tcm-K-km[y-X Iq-Sp-X-em-sW-ó-m-Wv K-th-j-I-cp-sS hn-e-bn-cp¯ð. ao³, Hm-dôv, s]-¸À-anâv, tdmkv, tXmð F-ón§-s\ \-ap-¡p-Np-äpw kÀ-h-km-[m-c-Wam-b h-kv-Xp-¡-fp-sS a-Ww Xn-cn-¨-dn-bp-ó-Xn-eq-sS- X-só tcm-K-km[y-X ap³-Iq-«n Im-Wm-\m-hp-sa-óXp-sImïv Cu ]cn-tim-[-\ BÀ¡pw \-S-¯m-hp-ó-tX-bpÅq. C-X-\p-k-cn-¨p-Å kq-N-\-IÄ tcm-Kw ap³-Iq-«n I-sï-¯n {]Xn-tcm-[n-¡m³ k-lm-bn-¡pw.

ap³-Iq-«n¯-só a-cp-óp-IÄ I-gn-¨p-Xp-S-§m\pw Po-hn-X-ssi-en-bnð am-äw h-cp-¯m\pw km-[n-¡pw. C-Xv tcm-K-¯n-sâ {]-l-c-ti-jn Ip-d-bv-¡m³ k-lm-bn-¡p-sa-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. tcm-Kw i-co-c-¯nð ]n-Sn-s]-«m-epw 20 hÀ-jw h-sc Xn-cn-¨-dn-b-s¸-Sm-sX In-S-¡p-sa-ó-Xm-Wv Un-a³-jy-bp-sS hen-b A-]-ISw. ]-e-t¸mgpw tcm-Kw aqÀ-On-¡p-ó L-«-¯nð -am-{X-amIpw kq-N-\-IÄ {]-I-S-am-hpI.

Un-sa³-jy-bp-sS B-Zy kq-N-\-IÄ {]-I-S-am-Ipó-Xv X-e-t¨m-dn-se G-Xp-`m-K-s¯-bm-sW-ó K-th-j-W-¯n-em-bn-cp-óp im-kv{X-temIw. a-Ww Xn-cn-¨-dn-bm-\p-Å I-gn-hm-Wv BZyw \-ã-s¸-Sp-I-sb-ó K-th-j-W^-ew B \n-e-bv-¡p-Å hen-b I-sï-¯-emWv. X-e-t¨m-dnse HmÄ-^mÎ-dn \yq-tdm¬-kn-s\-bm-sW-óv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp.

a-Ww Xn-cn-¨-dn-bm-\p-Å ti-jn-bn-ep-ïm-Ip-ó hy-Xym-kw Að-jn-ta-gv-kv ap³-Iq-«n I-sï-¯m³ k-lm-bn-¡p-sa-óv t\c-t¯ K-th-j-IÀ a-\-Ên-em-¡n-bn-cp-óp. ssl-t¸m-kv-an-b-sbópw A-t\m-kv-an-b-sb-óp-am-Wv Cu A-h-Ø A-dn-b-s¸-Sp-óXv. ]o\-«v _-«À sS-Ìv F-óm-Wv C-X-dn-b-s¸-Sp-óXv. a-Ww Xn-cn-¨-dn-bm-\p-Å I-gn-hv F-{X-t¯m-f-ap-sï-ó-Xnð-\n-óv tcm-K-¯n-sâ i-àn Xn-cn-¨-dn-bm-\m-Ip-saópw K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category