1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

I-h³-{Sn-bn-se B-Zn-tam-\v ]¯mw ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-ó-se ]-¯mw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¨ I-h³-{Sn-bn-se B-Zn-Xy-{io-bv-¡v- ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ t\À-óp-sIm-ïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow. {_n-«o-jv a-e-bm-fn sd-knUâv F-Un-ä-dpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-Ìn-bpam-b sI BÀ ssjPp-tam-sâ aq-¯-a-I-\m-Wv BZn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam