1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

ló tamÄ-¡v H-cm-bncw ]n-d-ómÄ B-iwkIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv \memw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó l-óm sX-tc-km A-c-b-¯n-\v H-cm-bncw ]n-d-ómÄ B-iwk-IÄ t\-cpóp. H-¯n-cn kv-t\-l-t¯msS ]-¸m.. a-½n... tPm-l³ PntPm A-c-b-¯v.. A-eo-\m.. A-Yo\.. F-bv-ôeo-\ F-ónhÀ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam