1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

]¦m-fn-IÄ¡pw a-¡Ä¡pw {Ko³-ImÀ-Uv \ð-Ipó-Xv \n-tcm-[n-¡-Ww; hn-k ^o-kv Ip¯-s\ D-bÀ-¯Ww; hn-k \ð-Im³ t]mbâv t_-kv-Uv kn-kv-äw sIm-ïp-h-cWw; A-ta-cn-¡-bnð C-an-t{K-j³ \n-b-a-§-Ä A-gn-¨p-]-Wn-bm³ {Sw-]v kÀ-¡m-cn-sâ \nÀ-tZ-i-§Ä C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-Sn-tb-ä \n-b-{´-W-am-bn-cp-óp A-ta-cn-¡³ {]-knUâv Xn-c-sª-Sp-¸nð sUm-WmÄ-Uv {Sw-]n-sâ ap-Jy {]-N-c-Wm-bp[w. I-Sp-¯ Ip-Sn-tb-ä h-n-cp-²\m-b {Sw-]v, A-[n-Im-c-¯n-tedn-b ti-jw ]-e-co-Xn-bnð A-Xn-\p-Å {i-a-§Ä \-S-¯p-Ibpw sN-bv-Xp. apÉow cm-Py-§-fnð-\n-óp-Å-hÀ-¡v GÀ-s¸-Sp¯n-b bm-{Xm-hn-e¡pw A-Xn-sâ `m-K-am-bn-cp-óp. C-t¸m-gnXm, Iq-Sp-Xð IÀ-i-\-am-b \nÀ-tZ-i-§-fp-am-bn {Sw-]v `-c-W-Iq-Sw Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´n-¡m³ Xo-cp-am-¨n-cn-¡p-I-bmWv.

A-ta-cn-¡³ tIm¬-{K-Ên-sâ ]-cn-K-W-\-bv-¡p-sh-¨n-cn-¡p-ó Ip-Sn-tb-ä \n-b-{´-W \n-b-a§Ä, \n-e-hnð A-ta-cn-¡-bnð Xp-S-cm³ \n-b-a-bp-²w \-S-¯n-s¡m-ïn-cn-¡p-ó \q-dp-I-W-¡n-\m-fpI-sf _m-[n-¡p-sa-óm-Wv kqN-\. A-ta-cn-¡-bnð X-m-a-kn-¡p-ó Z-¼-Xn-am-cp-sS a-¡-sf-ó \n-e-bv-¡v A-ta-cn-¡-bn-ð Xm-a-k-ap-d-¸n-¨ bp-hm-¡-sf-bm-Wv C-Xv Iq-Sp-Xð Im-cy-am-bn _m-[n-¡p-I. Ch-sc \m-Sp-I-S-¯m-\p-Å \o¡w Cu \n-b-{´-W-§Ä h-cp-ó-tXmsS, Iq-Sp-Xð k-Po-h-am-Ipw.

Ip-Spw-_-§-fp-am-bn _-Ô-s¸-« {Ko³-ImÀ-Up-I-fp-sS hn-Xc-Ww \n-b-{´n-¡p-ó-Xn-\p-Å \nÀ-tZ-i-§-sf-ó \n-e-bv-¡m-Wv C-h ]-cn-K-Wn-¡-s¸-Sp-ó-Xv. ]-¦m-fn-I-sfbpw a¡-sfbpw A-ta-cn-¡-bnð ]u-c-Xz-ap-Å-hÀ sIm-ïp-h-cp-ó-Xn-\v \n-b-{´-W-taÀ-s¸-Sp-¯p-Ibpw s]À-a\âv sd-kn-U³-kv ]-c-amh-[n Ip-d-bv-¡p-I-bp-am-Wv e-£yw. hn-k A-\p-h-Zn-¡p-ó-Xn\v Hm-kv-t{S-en-b³ am-Xr-I-bnð t]mbâv kn-kv-äw GÀ-s¸-Sp-¯-W-sa-ópw- {Sw-]v `-c-W-Iq-Sw \nÀ-tZ-in-¡p-óp.

A-ta-cn-¡-bnð I-S-¡p-ó-Xn-\p-Å ^o-kv D-bÀ-¯-W-sa-ó-Xm-Wv a-säm-cp B-h-iyw. hn-k ^o-kv Ip¯-s\ Iq-«p-ó-Xn-\mIpw C-Xv h-gn-sh-¡p-I. \m-Sp-I-S-¯ð \-S-]-Sn-IÄ e-Lo-I-cn-¡p-I, A`-bw \ð-Ið \-S-]-Sn-IÄ IÀ-¡-i-am-¡p-I, ]-Xn-\m-bn-c-¯n-te-sd C-an-t{K-j³ Po-h-\-¡m-sc \n-b-an¡p-I Xp-S-§n-b-h-bm-Wv a-äv {][m-\ \nÀ-tZ-i§Ä. Cu \nÀ-tZ-i-§Ä tIm¬-{K-Êw-K-§Ä ]cn-tim-[n-¨-ti-j-amIpw \n-b-a-am-hp-I. C-t¸mį-só ]-e \nÀ-tZ-i-§Ä-s¡-Xn-scbpw I-Sp-¯ hn-aÀ-i-\-§Ä D-bÀ-ón-«pïv.

sU-t^-Uv B-£³ t^mÀ ssNð-Uv-lp-Uv A-ssd-hð-kv (Um-¡) ]²-Xn A-h-km-\n-¸n-¨v A-Xn-\v ]I-cw ]p-Xn-b-sXm-óv I-sï-¯m³ {Sw-]v tIm¬-{K-Ên-\v B-dp-am-kw ka-bw A-\p-h-Zn-¨n-cpóp. bp.F-kv. ]u-c-òm-cp-sS a-¡-sf-ó \n-e-bnð A-ta-cn-¡-bn-se-¯p-Ibpw A-hn-sS Xm-a-kn-¨v ]Tn-¡p-Ibpw sNbv-X Ip-«n-I-fmWv Cu kw-hn-[m-\-¯n-\v Io-gnð h-cp-óXv. Um-¡ ]n³-h-en-¨-tXmsS, B-bn-c-¡-W-¡n-\v Ip-«n-IÄ \m-Sp-I-S-¯ð `oj-Wn t\-cn-«n-cpóp. A-h-cp-sS Imcyw Iq-Sp-Xð {]-Xn-k-Ôn-bn-em-¡p-ó-Xm-Wv C-t¸mg-s¯ \nÀ-tZ-i§Ä.

]-cn-K-W-\-bn-ep-Å hn-j-b-§-fnð ]-eXpw kzo-Im-cy-a-sñ-óv sU-tam-{Im-äp-IÄ C-Xn\-Iw hy-à-am-¡n-bn-«pïv. A-\ym-bam-b \nÀ-tZ-i-§-fm-Wv ]-e-Xp-sa-óv lu-kv sU-tam-{Im-än-Iv eo-UÀ \m³-kn s]-tem-knbpw sk\-äv sU-tam-{Im-än-Iv eo-UÀ N-¡v jq-adpw ]-dªp. hn-«p-ho-gv-Nm a-t\m-`m-h-anñm-¯ \nÀ-tZ-i-§Ä Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-hn-sñópw A-hÀ hy-à-am¡n. Um-¡ ]-²-Xn-b-\p-k-cn-¨v A-ta-cn-¡-bnð Xp-S-cp-Ibpw tPm-en sN-¿p-Ibpw sN-¿p-ó bp-hm¡-sf kw-c-£n-¡p-ó-Xn-\v bm-sXm-cp \nÀ-tZ-ihpw {Sw-]v `-c-W-Iq-Sw ap-tóm-«p-sh-¡p-ón-sñ-ópw A-hÀ B-tcm-]n-¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category