1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-en-\v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó thm-¡nw-Kn-se tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-en-\v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow. `mcy sd-\n, a¡Ä F-bvôeo\ AKÌn³, Fanen³ AKÌn³, s_³ AKÌn³ F-ón-hcpw B-iw-k-IÄ t\-cpóp.  {_n«ojv aebm-fn Nm-cn-än ^u-tïj³ sN-bÀ-am-\m-b tSman¨³ sImgp-h\mð tIm«bw Pnñbnse sImgph\mð kztZ-in-bmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam