1 GBP = 95.30 INR                       

BREAKING NEWS

\n§-sf-¡p-dn-¨v B-sc-¦nepw tkm-jy-ð ao-Un-b-bnð \p-W ]-d-ªmð C-\n ss[-cy-am-bn s^-bv-kv-_p-¡nepw Szn-ä-dnepw H-s¡ {]-Xn-I-cn-¡mw; Fñm ]-cm-Xn-Ifpw C-\n bp-sI-bn-se-¦nepw A-h-À-¡v ]-cn-K-Wn-t¨ ]-äq

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hm¬-sse-\n-eq-sS-bp-Å hn-tZz-j-{]-Nc-Ww A-h-km-\n-¸n-¡p-ó-Xn-\v {_n-«o-jv kÀ-¡mÀ sIm-ïp-h-cp-ó \n-b-a-\nÀ-am-Ww tkm-jyð aoUn-b `o-a-òmcm-b s^-bv-kv-_p-¡n-s\bpw Szn-ä-dn-s\bpw Iq-Sp-Xð D-¯-c-hm-Zn-¯-ap-Å-h-cm-bn am-äpw. \n-§-sf-¡p-dn-¨v B-sc-¦nepw \p-W {]-N-]n-¸n-¡p-I-tbm A-[n-t£-]w sNm-cn-bp-Itbm sN-bv-Xmð, AXn-t\m-Sv ss[-cy-am-bn {]-Xn-I-cn-¡m-\pÅ ss[-cyw ]-I-cp-ó-Xm-Wv ]pXn-b \n-baw. kmw-kv-Imcn-I sk-{I«-cn Im-c³ {_m-Uv-en \m-sf ]pXn-b CâÀ-s\-äv tk-^v-v-än \-bw {]-Jym-]n-¡pw.

t{Sm-fn-§n-s\bpw ssk-_À A-[n-t£-]-¯n-s\bpw t\-cn-Sp-ó-Xn-\v s^-bv-kv-_p-¡n-s\bpw Szn-ä-dn-s\bpw t]m-epÅ tkm-jyð ao-Unb-sb Iq-Sp-Xð D-¯-c-hm-Zn-¯-ap-Å-h-cm-¡p-ó-Xm-Wv ]pXn-b \bw. A-[n-t£-]w kw-_-Ôn¨v Hmtcm hÀ-jhpw F-{X ]-cm-Xn-IÄ In-«n-sb-óv s^-b-kv-_p-¡n\pw Szn-ä-dn\p-sam-s¡ C-X-\p-k-cn-¨v sh-fn-s¸-Sp-t¯-ïn-h-cpw. A-Xn-s\ t\-cn-Sm³ F-´p \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¨p-sh-óXpw hy-à-am-t¡-ïn-h-cpw. ^-e-¯nð, Hm¬-sse³ A-[n-t£-]-¯nð \-S-]-Sn-sb-Sp-¡m-sX tkm-jyð aoUn-b `o-a-òmÀ-¡v c-£-s¸-Sm-\m-hnñ.

tkm-jyð aoUn-b ssk-äpIÄ CâÀ-s\-äv tk-^v-än {Sm³-kv-t]-c³-kn dn-t¸mÀ-«v Fñm-hÀ-jhpw ]p-d-¯n-d-¡-W-sa-ó-Xm-Wv ]pXn-b \-b-¯n-se Im-Xem-b Im-cyw. ]-cm-Xn-IÄ F-{X In-«n-sbópw A-Xn-se-´v \-S-]-Sn-sb-Sp-¯p-shópw C-Xn-em-Wv h-cn-I. t{Sm-fn§pw a-äpw t\-cn-Sp-ó-Xn-\v F-´v \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¨p-shópw hy-à-am-t¡-ïn-h-cpw. tkm-jyð ao-U-n-b-bnð D-]-tbm-àm-¡Ä t\-cn-Sp-ó shñp-hn-fn-IÄ H-cp ]-cn-[nh-sc t\-cn-Sp-ó-Xn\v Cu ap³-I-cp-X-ep-IÄ k-lm-bn-¡p-sa-óv kÀ¡mÀ I-cp-Xpóp.

kv-{Xo-I-sfbpw Ip-«n-I-sfbpw A-[n-t£-]n-¡p-ó X-c-¯n-ep-Å t{Sm-fp-Ifpw t]m-kv-äp-I-fpw D-ïm-tbm? A-Xp sN-bv-X-hÀ-s¡-Xn-sc \-S-]-Sn-sb-Sp-t¯m, F-¦nð F-´v \-S]-Sn Xp-S-§n-b-hbpw {Sm³-kv-t]-c³-kn dn-t¸mÀ-«nð hy-à-am-t¡-ïn-h-cpw. Cu hn-h-c-§Ä s]m-Xp-P-\-§Ä-¡m-bn ]-c-ky-s¸-Sp-t¯-ïn-h-cpw. A-Xn-eq-sS tkm-jyð aoUn-b Øm-]-\-§Ä X-§-fp-sS Ip-«n-I-fp-sS kz-Im-cy-X-bpw am-\hpw kw-c-£n-¡m-\p-Å ap³-I-cp-X-ep-IÄ kzo-I-cn-¡p-óp-sï-óv c-£n-Xm-¡Ä-¡v t_m-[y-s¸-Sp-saópw kÀ-¡mÀ I-cp-Xpóp.

hmÀjn-I dn-t¸mÀ-«v {]-kn-²-s¸-Sp-¯m³ s^-bv-kv-_p-¡n-s\bpw Szn-ä-dn-s\bp-samópw \nÀ-_-Ôn-t¡-ïn-h-cn-sñ-óm-Wv kÀ-¡m-cn-sâ I-W-¡p-Iq«ð. hn-j-b-¯n-sâ Kuc-hw a-\-Ên-em-¡n kz-´w \n-e-bv-¡v Øm-]-\-§Ä dn-t¸mÀ-«p-am-bn ap-tóm-«p-h-cp-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp¯ð. I-gn-ª-hÀj-s¯ I-W-¡-\p-k-cn-¨v 12þ\pw 15þ\pw at[y {]m-b-ap-Å Ip-«n-I-fnð A-ôn-sem-cmÄ-¡v tkm-jyð ao-Un-b-bnð-\n-óv Zp-c-\p-`-h-ap-ïm-bn-«p-ïv. tkm-jyð aoUn-b D-]-tbm-Kn-¡p-ó {]m-b-]qÀ-¯n-bm-b-h-cnð ]mXn-tbm-fw t]-À¡pw Zp-c-\p-`-h-apïv. tkm-jyð ao-Un-b-bnð G-ähpw kp-c-£n-Xam-b Ø-e-am-¡n {_n«-s\ am-äp-I-bm-Wv \n-b-{´-W-§-fn-eq-sS D-t±-in-¡p-ó-sX-óv {_m-Uv-en hy-à-am-¡n.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category