1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

lmfnð Nncn-bp-sS A-an-«p-w ]pd-¯v H-dn-Pn\ð -sh-Sn-s¡-«pw; H-¸w kwKo-X \r-¯ hn-cp-ópw; Zo-]mh-en B-tLm-j-§-fp-ambn CuÌv an-Uv-emâv-kv ln-µp k-am-Pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

CuÌv an-Uv-emâv-kv ln-µp k-am-P-¯n-sâ Zo-]mh-en B-tLm-j§Ä Cu-am-kw 21\v cm-hn-se 11 a-Wn ap-Xð ssh-In-«v G-gp a-Wn h-sc \-S-¡pw. kw-Ko-X, \r-¯, lm-ky ]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn h-¼³ B-tLm-j-am-Wv C¯-h-W Zo-]m-h-en-¡v kw-L-Sn-¸n-¡p-ó-Xv. sh-Sn-s¡«pw hn-`-h k-ar-²am-b `-£-Whpw H-cp-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw. t\m-«nw-Kvlmw hm-l-\m-]-I-S-¯nð hn-S-hm§nb s_-ón-bp-tSbpw E-jn cmPo-hn-sâbpw \n-cym-W-¯nð A\p-tim-Nn-¨v C¯h-W HmWm-tLm-jw \-S-¯n-bn-cp-ónñ. ]-Icw, Fñm-h-c-pw tNÀ-óv ^-ïv ti-j-J-cn-¨v E-jn-bp-sS Ip-Spw-_-¯n-\v \ð-Ip-I-bm-bn-cpóp.

Ø-e-¯n-sâ hn-emkw

Petersham Hall, Long Eaton, Nottingham, NG10 4DZ

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category