1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

32,000 ]u-ïv R-§-fp-sS I-¿nepïv; \-gv-kn-Mv ]Tn-¡m³ B{KlapÅ h-sc I-sï-¯m³ \n-§Ä k-lm-bn-¨n-sñ¦n ð R-§-sf´p sN-¿pw?

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-³ \-S-¯n N-cn-{X-am-bn amdn-b kvssI ssU-hn-Mv h-gn t\Sn-b Xp-I-bnð Im³-kÀ dn-tkÀ-¨v skâ-dn-\v ssI-amdn-b Xp-I-bv¡pw kvssI ssU-hn-Mv Aw-Ko-I-cn-¨p \ðIn-b Xp-I-bv¡pw ti-jw A-h-ti-jn-¡p-ó 32335 ]u-ïv C-t¸mgpw Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïnð kp-c-£n-X-am-bpïv. F-ómð A-Xv hn-Xc-Ww sN-¿m³ AÀ-lcm-b B-h-iy-¯n-\v \-gv-kn-Mv hn-ZymÀ-°nI-sf C-Xph-sc I-sï-¯m³ km-[n-¨n-«nñ. \n-ch-[n X-h-W hmÀ-¯ \ð-In-sb-¦nepw hf-sc Ipd-¨v A-t]-£-IÄ am-{X-am-Wv e-`n-¨Xv. A-h-cnð ]-ecpw Nm-cn-än ^u-tï-j³ {]-Jym-]n-¨ am-\-Z-Þ-§Ä-¡v tbm-Pn-¡p-ó-hcñ.

AXp-sIm-ïv {]n-b hm-b-\-¡m-sc \n-§Ä Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó B-¹n-t¡-j³ en-¦v k-lnXw Cu hnh-cw ]-c-amh-[n B-fpI-sf A-dn-bn-¡p-I. \n-§-fp-sS ]-cn-N-b¯ntem AñmsXtbm D-Å ]m-h-s¸-« Ip-«n-IÄ-¡v \n-§-fp-sS k-lm-bw D-ïm-h-s«. H«pw ka-bw I-f-bm-sX ]-c-amh-[n B-fp-I-fnð F-¯n-¨v \-gv-kn-Mv ]T-\ k-lm-b-¯n-\v AÀ-lcm-b hn-Zym-À-°nI-sf \-ap-¡v I-sï-¯mw.
\-gv-kn-Mv ]T-\-¯n-\v am-{X-am-bn-cn¡pw kv-tIm-fÀ-jn-¸v \ð-Ip-I. ¹-kv Sp I-gn-ªp \-gv-kn-Mv ]Tn-¡m³ {i-an-¡p-óhÀ, \-gv-kn-Mv ]T-\w C-t¸mÄ \-S-¯p-s¡m-ïn-cn-¡p-ó-hÀ F-ón-hÀ-¡v kv-tIm-fÀ-¸n-\m-bn A-t]-£n-¡mw. 50 t]À-¡mWv kv-tIm-fÀ-jn-¸v \ð-IpI.  C-´y-bn-se G-Xv Aw-Ko-Ir-X- \-gv-kn-Mv Øm-]-\-§-fnð ]Tn-¡p-ó-hÀ¡pw kv-tIm-fÀ-jn-¸n-\v AÀ-l-X-bp-ïv. F-ómð C-hÀ km-¼-¯n-I-am-bn ]n-tóm-¡m-h-Ø-bnð D-Å-h-cm-Wv F-óp H-cp P-\-{]-Xn-\n-[nbpw tImf-Pv A-[n-Ir-Xcpw km-£y-s¸-Sp-t¯-ï-Xp-ïv. ap-I-fnð \ð-In-bn-cn-¡pó en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xp At]£ t^mw Uu¬-tem-Uv sN-bv-Xv BÀ-¡p-th-W-sa-¦nepw A-t]-£-b-bv-¡mw.

\n-§-fp-sS ]-cn-N-b¯ntem ku-lr-Z¯ntem C§-s\ BÀ-s¡-¦nepw D-sï-¦nð Cu At]-£ t^mw Uu¬-tem-Uv sN-bv-Xp A-hÀ-¡v Ab-¨p \ð-Ip-I. At]£ t^man-s\m-¸w k-aÀ-¸n-t¡-ïn tc-J-Ifpw \ð-IWw. e-`yam-b A-t]-£-IÄ Fñmw ]-cn-K-Wn-¨p {S-Ìn-amÀ A-S-§p-ó hn-ZKv-[ k-an-Xn-bm-bn-cn¡pw kv-tIm-fÀ-jn-¸n-\v AÀ-l-X-bp-Åh-sc I-sï-¯p-I. km-¼-¯n-I ]n-tóm-¡m-h-Ø-bpw a-äp Pohn-X km-l-N-cy-§fpw ]-cn-K-Wn-¨m-Wv am-\-Z-Þ-§-fnð Cf-hv h-cp-¯m³ Nm-cn-än ^u-tïj-\v A-h-Im-iw D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xm-Wv. A-t]-£m t^mw ]q-cn-¸n-¨Xpw A-\p-_-Ô tc-J-I-fp-sa-ñmw tNÀ-¯p-Å [email protected] Fó hnemk¯nte¡v A-b-¡pI.

Hcp hÀj-s¯ ^o-kv A-sñ-¦nð ]-c-am-h-[n 50,000 cq-] C-Xnð Ip-d-thXmtWm A-Xm-bn-cn¡pw \ð-Ip-I. ]-W-¯n-sâ e`y-X A-\p-k-cn-¨v kv-tIm-fÀ-jn-¸n-sâ F-®-hpw D-b-cpw. C-t¸mg-s¯ ^-ïv e-`y-X A-\p-k-cn-¨v A³-]-Xnð A-[n-Iw t]À-¡v kv-tIm-f-À-jn-¸v \ð-Ipw. Cu am-kw 25 h-sc-tb At]-£ kzo-I-cn-¡q. Cu a-l¯m-b ]-²-Xn-bnð ]-¦p-tN-cm³ Xm-ð]-cyw D-Å hm-b-\-¡mÀ-¡v C-\nbpw ^-ïv \ð-Im-hp-ó-XmWv. ^u-tïj-sâ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xp \n-§-fp-sS kw-`-m-h-\ \ð-Ip-I. Xp-I D-b-cpó-Xv A-\p-k-cn-¨v kv-tIm-fÀ-jn-¸n-sâ F-®hpw D-b-cpw.

c-ïp t]-cp-sS B-Im-i-¨m-«w C-\nbpw ]qÀ-¯n-bm-Im-\pïv. amôÌdnse PnPp sska¬, lïnwKvSWnse tembvUv tPmÀÖv F-ónhcpsS BImi¨m«w Cuamkw 14\pw \hw_À H³]-Xn-\p-amWv \-S¡pI. _m¡nbpÅ 31 t]cptSbpw ^ïv tiJcWw ]qÀ¯nbmbn Ign-ªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category