1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

^m¯n-a am-Xm i-Xm-Ðnbm-tLm-j-§Ä-¡v k-am-]-\-am-bn G-IZn-\ [ym\w Cu-am-kw 28\v t\mÀ-s¯³-U-Wnð

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

^m¯n-a am-Xm i-Xm-Ðnbm-tLm-j-§Ä-¡v k-am]-\w Ip-dn-¡p-ó G-I Zn-\ [ym\w Cu-am-kw 28\v t\mÀ-s¯-³-U-Wn-se skâv lnð-Um-kv NÀ-¨nð \-S-¡pw. cmhn-se ]-¯p a-Wn ap-Xð ssh-In«v 4.30 h-sc-bm-Wv [ym-\w {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-óXv. ^m. \n-¡v tI¬, ^m. tem-\-¸³ A-c-§m-tÈ-cn F-ón-hÀ kw-km-cn-¡pw. ^m. {^m³-kn-kv \-´nbpw ^m. sI-hn³ aÀ-^nbpw tNÀ-óm-Wv {ip-{iq-j-IÄ \-bn-¡p-I. D-¨-`£-Ww I-cp-tX-ï-XmWv.
 

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
07835043222, 01619982895

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category