1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

apXnÀ-ó bp-sI a-e-bm-fn t{Imbn-tUm-Wnð- \n-cym-X-bmbn; kw-kv-Im-cw ]n-óo-Sv

Britishmalayali
kz´wteJI³

apXnÀ-ó bp-sI a-e-bm-fnbm-b Sn k-tcm-Pn\n t{Imbn-tUm-Wnð- Có-se D-¨-bv¡v \n-cym-X-bm-bn. ]-tc-X\m-b {io-[c-sâ `m-cy-bm-Wv. 78 h-b-km-bn-cp-óp {]mbw. \m-«nð Iq-´ñqÀ ]\-b-d hn-fm-Iw Nn-d-bn-¦ð kz-tZ-in-\n-bm-Wv. 1979ð bp-sI-bn-se¯n-b k-tcm-Pn-\n a-¡Ä-s¡m-¸-am-bn-cp-óp bp-sI-bnð Xm-akw. kw-kv-Im-cw ]n-óo-Sv \-S-¡pw. a-¡Ä : ssj-e-P Ip-amcn, I-\I-½, cmP³, kp-`mjv, km_p.
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
cm-P-³: 07515123274, kp-`m-jv: 07879877719, km-_p: 07713110954

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category