1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

aIÄ ]m³-tI-¡v tNm-Zn-¨-t¸mÄ hn-t\mZpw e-£v-anbpw I-cp-Xn-bnñ A-X-h-fp-sS A-´y-¯m-g-am-sWóv; A-Ñ-\p-ïm¡n-b ]m³-tI¡v H-óv I-Sn-¨-t¸mÄ aI-sf \-ã-s¸-« th-Z-\ Xpd-óp ]-d-ªp e-ï-\n-se C-´y³ Z-¼-Xn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

]-Xnhp-t]m-se tlm-gv-kv ssd-Unw-Kn-\v t]m-bn Xn-cn-s¨-¯n-b a-IÄ-¡v G-sd k-t´m-j-t¯m-sS-bmWv hn-t\m-Zv ]m³-tI-¡v D-ïm-¡n \ð-In-b-Xv. AXpw ss\-\n-\-I B-h-iy-s¸«-Xp t]mse »m-¡v-s_-dn tNÀ-¯v D-ïm¡n-b tI-¡v. cp-Nn-bp-Å ]m³-tI-¡v k-t´m-j-t¯m-sS I-gn-¨p Xp-S§nb ss\\n-I s]-s«-óm-bn-cp-óp Ip-g-ªp ho-WXv. hn-t\mZv D-S³ Ir-{Xn-a izmtkmOzmkaS-¡-ap-Å {]m-Yan-I {ip-{iq-j-IÄ \ðIn ]mcmsaUnI-vkns\ hn-h-cw A-dn-bn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. C-h-cp-sS {ip-{iq-j-IÄ¡pw ti-jw ss\-\nI-sb B-ip-]-{Xn-bnepw {]-th-in-¸n¨p. I-gn-ª sa-bv 20\m-bn-cpóp Cu kw-`-h-§Ä A-c-t§-dn-bXv.

A-ôp Znh-kw shân-te-ä-dn-sâ k-lm-b-t¯m-sS ss\\n-I B-ip-]-{Xn-bnð In-S-óp. B-tcmKyw H«pw X-só sa-¨-s¸-«nñ. ss\-\n-I-bv-¡v hn-\-bmb-Xv ]m³-tI-¡n-eq-sS kw-`-hn-¨ A-eÀ-Pn-Iv d-nbm-£³ B-bn-cp-óp. ]-cn-{i-a-§fpw {ip-{iq-j-Ifpw Hópw ^-e-h-¯m-bnñ. sa-bv 22\v ss\-\n-I-bv¡v s{_-bn³ sU-¯v kw-`-hn-¨p. lrZ-b-an-Sn-¸v D-ïm-bn-cp-só-¦nepw sa-bv 25\v hn-t\m-Zn-sâbpw e-£v-an-bp-tSbpw {]mÀ-°-\-I-sfñmw hn-^-e-am-¡n ss\\n-I a-c-W-a-Sªp. sN-dp-¸w ap-Xð-¡p X-só ^p-Uv A-eÀ-Pn-bp-ïm-bn-cp-só-¦nepw C-{Xbpw Kp-cp-X-c-am-sW-óv am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v A-dn-bnñm-bn-cp-óp.

a-IÄ-¡v A-eÀ-Pn D-ïm-b-n-cp-ó-Xn-\mð Pn.]nbpsS \nÀt±i{]Imcw Ubdn t{]mUÎpIÄ, ap«, tkm-bm F-ón-h-sbmópw \ð-In-bn-cp-ónñ. a-cn-¡p-ó-Xn-\p ap³-]v \-S¯n-b {]n¡v sS-Ìn-eq-sS »m-¡v s_-dn-bnð \n-óp-am-tWm A-eÀ-Pn D-ïm-b-sX-óm-Wv kw-i-bn-¡pó-Xv. Ub-dn Dð-]ó-§-sfmópw X-só ho-«nð D-]-tbm-Kn-¡m-dnñ. ]m³ tI-¡nð F-§s\tbm tNÀ-ó U-b-dn-bm-tWm a-c-W Im-c-W-am-b-sX-óm-Wv kw-ibw.

t\mÀ-¯v sh-kväv e-ï-\n-se lm-tcm-bnð Xm-a-kn-¡p-ó hn-t\mZpw e-£v-anbpw ]-ôm-_v kz-tZ-in-I-fmWv. a-I-fp-sS thÀ-]m-Sn-s\ Xp-SÀóv sF-Sn I¬-kÄ-«âm-b hn-t\mZpw s]m-fn-än-¡ð I¬-kÄ-«âm-b e-£v-anbpw ^p-Uv A-eÀ-Pn-s\ Ip-dn-¨v t_m-[-hð-¡c-Ww B-cw-`n¨p. am-{X-añ, Zn ss\-\n-I- -P-Ìv Kn-hnw-Kv F-ó t]-Pv B-cw-`n-¡p-Ibpw C-Xn-eq-sS C-t¸mÄ 14,062 ]u-ïv ti-J-cn-¡p-Ibpw sN-bvXp. ^p-Uv A-eÀ-Pn-bp-sS `-hn-jy-¯pI-sf Ip-dn-¨p-Å dn-tkÀ-¨n\pw t_m-[-hð-¡-c-W-¯n-\p-am-bn \n-hc-[n ]-cn-]m-Sn-If-pw Ccp-hcpw tNÀ-ó kw-L-Sn-¸n-¨p h-cn-I-bm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category