1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

ae¦-c I-t¯m-en-¡m k-`m- bp-sI do-Pn-b³ {]-Ya ss_-_nÄ I-tem-Õ-hw A-hn-kv-a-c-Wo-b-am-bn

Britishmalayali
tPm-¬-k¬- tPmk^v

e-ï-\nð kw-L-Sn-¸n-¨ hn-izm-k ]-cn-io-e-\ Zn-\m-N-c-Whpw ss_-_nÄ I-tem-Õhpw A-hn-kv-a-c-Wo-b-ambn. e-ï³ `m-K-¯p-Å B-dp an-j³ tI-{µ-§-fp-sS Iq-Sn h-c-hm-Wv e-ï-\nð {I-ao-I-cn-¨Xv. ae-¦-c I-t¯m-en-¡m k-`m bp-sI tImÀ-Un-t\-äÀ ^mb tXma-kv a-Sp-¡w-aq-«nð ss_-_nÄ I-temÕ-hw D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. \m-j-Wð Iu¬-knð {]-Xn-\n-[n s_-ón ku-¯mw-]v-S¬, hn-izm-k ]-cn-io-e\ tImÀ-Un-t\-tä-gvkmb tPm-_n³, sP-dn F-ón-hÀ B-iw-k-I-fÀ-¸n-¨v kw-km-cn¨p.

am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡m-bn kw-L-Sn-¸n-¨ sk-a-n-\m-dnð hn-izm-k ]-cn-io-e-\-¯nð am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS ]-¦v F-ó hnj-bw ]T-\ hn-t[-b-am¡n. Cu-Ìv eï³, sh-Ìv eï³, ku-¯mw-]vS¬, t{Imbn-tUm¬, eq«¬, Bjv-t^mÀ-Uv F-óo an-j-\p-I-fn-se Ip-«n-IÄ A-h-X-cn-¸n-¨ I-em-hn-cp-óv G-sd {]-iw-k-\o-b-ambn. Pn-kn-kn ]-co-£-bnð D-ó-X hnP-bw I-c-Ø-am¡n-b sÌ-^n kp-\nð, Pq-Un³ sk-_m-Ìy³, F-bv-ôð {]-Imiv, en-b jo³ F-ón-hÀ-¡v {]-tXy-I ]mcn-tXm-jn-I-§Ä \ð-In B-Z-cn-¨p. k-tï kv-IqÄ ]-co-£-bnð hn-P-bn-I-fm-b-h-À-¡p-Å {]-tXy-I k-½m-\-§fpw hn-Xc-Ww sN-bvXp. a-Xm-[ym-]-I-scbpw k-t½f-\w {]-tXy-I-am-bn B-Z-cn¨p.

]pXn-b A-[y-b-\ hÀ-j-¯n-se IÀ-½ ]-²-Xn-I-fp-sS NÀ-¨bpw {I-ao-I-cn-¡-s¸«p. tPm-_n-sâ t\-Xr-Xz-¯n-epÅ tImÀ-Un-t\-j³ I-½n-än-pw skâv tPmk-^v ae-¦-c I-t¯m-en-¡m an-j-\p-amWv ss_-_nÄ I-tem-Õ-h-¯n-\v t\-XrXzw \ð-In-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category