1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

Ip-ssh-änð C-e-{Îo-jy-\m-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn\v 28\pw 32\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-ssh-änð C-e-{Îo-jy-\m-bn tPm-en sN-¿p-ó B-e¸p-g Pnñ-bnse bp-hm-hn\v 28\pw 32\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å {In-kv-Xy³ Im-t¯m-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸« h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. kn-dn-b³ Im-t¯m-en-Iv hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-hm-hn\v 34 h-b-km-Wv {]mbw. 174 sk-an D-bcw. ssZ-h `-ànbpw hn-\o-X-\p-am-Wv bp-hmhv. _n-tImw ]qÀ-¯n-bm¡n-b bp-hm-hv C-e-{Îo-jy³ Bâv ¹w-_nw-Knð Un-t¹m-abpw t\-Sn-bn-«p-ïv.
 

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ Iq-Sp-Xð hn-h-c-§-Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
00447745766403 or mail us on [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category