1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

bp-sI-bnð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó BÀ-kn hn-`m-K-¯nð-s¸« bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bnð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿p-ó BÀ-kn hn-`m-K-¯nð-s¸« bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. Un-kw-_-dnð C-´y-bnð A-h-[n-¡v F-¯p-ó-Xm-bn-cn-¡pw.

Xq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ Ip-cy³ (]n-Xmhv) þ 00919324941127

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category