1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

bp-sI-bnð tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bphXn¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI- k-sk-Iv-kv {U-Kv Un-kv-Ih-dn skâ-dnð tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bphXn¡v hc-s\ B-h-iy-ap-ïv. \-gvkpw tlm-kv-]n-äm-en-än am-t\-Pv-saâpw H-gn-sI-bpÅ tPm-en-IÄ sN-¿p-ó-h-sc-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¡p-I. hn-Zym-`ymkw Un-{Kn-tbm, ]nPntbm t\-Sn-b-h-cm-bn-cn-¡Ww. s]-´-tIm-kv-Xv H-gn-sI-bp-Å {In-kv-Xy³ I-½yq-Wn-än-Ifpw kzo-I-cn-¡pw.

bq-Wn-th-gv-knän Hm-^v k-sk-Iv-knð dn-tk-À-¨v s^tñm Iq-Sn-bm-Wv bphXn. Aô-Sn D-b-cw, 29 h-bkv, sh-fp-¯ \ndw. C-´y³ ]u-cXzw Dïv. C-t¸mÄ bp-sI ss{_-ä-Wnð hÀ-¡v s]À-an-änð Xm-a-kn-¡póp.

_tbm sI-an-kv-{Sn-bnð ]n-F-¨v-Unbpw apwss_ bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð \nópw _tbm sI-an-kv-{Sn-bnð ]n-Pnbpw bq-Wn-th-gv-knän Hm-^v k-sk-Iv-knð \n-óp sP-\-än-Iv-knð ]n-Pnbpw t\-Sn-bn-«pïv. ]n-Xm-hv dn-«-tbÀ-Uv D-tZym-K-Ø-\mWv. am-Xm-hv ho-«-½-bmWv. G-I k-tlm-Z-c³ C-´y-bnð tPÀ-W-en-kv-äv B-bn tPm-en t\m-¡p-óp. tI-c-f-¯nð kz-tZ-iw {Xn-iqÀ Pnñ-bnð B-sW-¦nepw Ip-Spw-_w Xm-a-kn-¡pó-Xv apwss_ Iñym-Wn-emWv.
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
UK Contact E-mail: [email protected]
 

Home e-mail address - [email protected]
Home contact number: 0091 98922 74257

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category