1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

ku-¯mw-]v-S-Wnse tUm-dm tIm-in-¡v P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv 15þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wnse tUm-dm tIm-in-¡v P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv I-em lmw-]v-sj-bÀ ^m-anen, t{K-kv sa-e-Uokv HmÀ-¡-kv{S, a-tZ-gv-kv Nm-cn-än F-ónhÀ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam