1 GBP = 86.90 INR                       

BREAKING NEWS

acW-¯n-\v ti-jw a-Wn-¡q-dp-IÄ-Iq-Sn B-ßm-hv i-co-c-¯nð X-só Xp-S-cpw; a-cn-¨p-sh-óv tUm-ÎÀ-amÀ ]-d-bp-óXpw _-Ôp-¡-fp-sS hn-em-]hpw a-cn-¨-hÀ A-dn-bpw; A-]qÀ-ham-b I-sï-¯-ep-am-bn im-kv{Xw

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-c-W-t¯m-sS Fñmw A-h-km-\n-¨p-sh-óm-Wv Fñm-h-cp-sSbpw hn-izmkw. F-ómð, a-cn-¨mepw a\-Êv G-Xm\pw a-Wn-¡q-dp-IÄ-Iq-Sn i-co-c-¯nð Xp-S-cp-sa-óv im-kv{X-tem-Iw I-sï-¯n-bn-cn-¡póp. \n-§Ä a-cn-¨p-sh-óv tUm-ÎÀ-amÀ ]-d-bpóXv \n-§Ä A-dn-bp-I-bpw D-ä-_-Ôp--¡-fp-sS hn-em-]w tI-Ä-¡p-Ibpw sN-¿p-sa-óm-Wv im-kv-{X-ÚÀ ]-d-bp-óXv.

i-co-c-¯nð Poh-sâ Fñm e-£-W-§fpw A-h-km-\n-¨p-I-gn-ªmepw t_m-[-a\-Êv D-WÀ-óp-X-só-bn-cn-¡pw. kz-´w ac-Ww A-dn-bpó-Xv A-§-s\-bmWv. C-Xn-\v sX-fn-hp-ap-sï-óm-Wv im-kv-{X-Ú-cp-sS ]-£w. 1990þI-fnð ]p-d-¯n-d§n-b slm-dÀ kn\n-a ^v-fmäv-sse-t\-gv-kn-sâ C-Xn-hr-¯-t¯m-Sv k-am-\-amWv Cu I-sï¯ð.

G-Xm\pw bp-h-im-kv-{X-ÚÀ a-c-W-ti-j-sa-s´-óv I-sï-¯m-³ C-d-§n-¸p-d-s¸-«-Xm-bn-cp-óp kn-\n-a-bp-sS {]-tabw. cm-k-h-kv-Xp D-]-tbm-Kn-¨v lr-Z-b-¯n-sâ {]-hÀ¯-\w \nÀ-¯n-sh-¨v a-c-W-ti-j-sa-s´-óv I-sï-¯p-I-bm-bn-cp-óp A-h-cp-sS e-£yw. k-am-\am-b co-Xn-bn-em-Wv im-kv{X-tem-I-hpw hen-b c-lkyw tX-Sn ]p-d-s¸-«Xv.

\yp-tbmÀ-¡v bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se em³-tKm¬ kv-IqÄ Hm-^v sa-Un-kn-\n-se im-kv-{X-ÚÀ bq-tdm-¸nepw A-ta-cn-¡-bn-ep-am-bm-Wv C-Xn-\p-Å ]T-\w \-S-¯n-bXv. lr-Z-bm-Lm-Xw h-óv a-cW-s¯ ap-Jm-ap-Jw Im-Wp-Ibpw ]n-óo-Sv Po-hn-X-¯n-te-¡v Xn-cn-¨p-h-cn-Ibpw sN-bv-X-X-h-cp-sS A-\p-`-h-§Ä ]Tn-¡p-I-bm-Wn-hÀ sN-bv-XXv.

tUm-ÎÀ-amcpw \-gv-kp-amcpw Po-h³ c-£n-¡m³ \-S-¯p-ó {i-a-§Ä X-§-f-dn-bp-óp-ïm-bn-cp-óp-sh-óv C¯-cw A-h-Ø-bn-eq-sS I-Sóp-t]m-b-hÀ ]-d-ªp. A-hn-sS ]-d-bpó-Xv ap-gp-h³ tIÄ-¡p-I-bpw A-Xn-sâ Zr-iy-§Ä a-\-Ênð-¸-Xn-bp-Ibpw sN-bv-Xp. a-c-W-¯n-sâ h-¡-¯p-\n-óv Xn-cn-s¨-¯n-b-h-cpsS Cu A-\p-`-h-§Ä sd-t¡m-Uv sN-¿p-I-bm-Wv K-th-j-IÀ BZyw sN-bv-X-Xv.

]n-óo-Sv, Ch-sc Nn-In-Õn¨ tUm-ÎÀ-am-cnð-\nópw \-gv-kp-am-cnð-\nópw A-óv kw-`-hn-¨ Im-cy-§Ä A-t\z-jn-¨-dnªp. K-th-jI-sc A-Ûp-X-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïv tcm-Kn-Ifpw tUm-ÎÀ-amcpw ]-d-ª Im-cy-§Ä X-½nð k-am-\-I-fp-ïm-bn-cpóp. i-co-cw \n-Ý-e-am-b-ti-jhpw t_m-[-a\-Êv G-Xm-\pw k-a-bw-Iq-Sn Xp-S-cp-sa-ó \n-K-a-\-¯n-se-¯m³ C-Xv k-lm-bn-¨p-sh-óv ]T-\-¯n-\v t\-XrXzw \ðInb tUm. kmw ]À\n-b ]-d-bpóp.

lr-Z-b-an-Sn-¸v \n-e-bv-¡p-ó-tXm-sS-bm-Wv H-cmÄ a-cn-¨p-sh-óv tUm-ÎÀ-amÀ hn-[n-sb-gp-Xp-óXv. an-Sn-¸v \n-e-bv-¡p-ó-tXmsS, X-e-t¨m-dn-te-¡p-Å c-à-tbm-«w \n-ð-¡p-Ibpw tcm-Kn a-cn-¡p-Ibpw sN-¿pw. C-tXm-sS-bm-Wv X-e-t¨m-dn-se tIm-i-§-fp-sS {]-hÀ-¯-\w \n-e-bv-¡p-óXpw tcm-Kn a-cn-¡p-ó-Xpw. F-ómð, ]qÀ-W-ambpw X-e-t¨m-dn-se tIm-i-§Ä a-cn-¡p-ó-Xn-\v a-Wn-¡q-dp-I-sf-Sp-¡p-sa-óv kmw ]À\n-b ]-d-bp-óp. kn.]n.BÀ sIm-Sp-¯v tcm-Kn-sb Po-hn-X-¯n-te-¡v Xn-cn¨p-sIm-ïp-h-cm³ I-gn-bpó-Xv CXp-sIm-ïm-sWópw tUm-ÎÀ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category