1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

I-®qÀ Pnñ-bn-se B-e-t¡m-Sn-\-Sp-¯v a-e-tbmc sslth-tbm-Sv tNÀ-óv ho-Sp-sh-bv-¡m³ A\p-tbm-Pyam-b Ø-ew hn-ð]-\-bv¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

I-®qÀ Pnñ-bn-se B-e-t¡m-Sn-\-Sp-¯v hm-bm-«p-]-d-¼nð a-e-tbmc sslth-tbm-Sv tNÀ-óv ho-Sp-sh-bv-¡m³ A\p-tbm-Pyam-b Ø-ew hn-ev-]-\-bv¡v. ]Ån, kv-IqÄ, I-S-IÄ F-ón-h 200 ao-ä-dn-\p-Ånð Øn-Xn sN-¿póp.
 

Xm-ð]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI
9447935087 (C-´y), 07902611844 (bp-sI), 07432666740 (bp-sI)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category