1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

cïv tSm-bv hm-§n-bmð H-óv {^o-bp-am-bn sSkv-tIm; 88 ]u-ïn-\v sN-Ìv {^okÀ; 22 ]uïn-\v sshss^ tkm¡-äv hn-¯v sd-ôÀ F-Iv-kv-sä³-UÀ; 10 ]u-ïn-\v 10,000 FwF-¨v ]-hÀ _m-¦v; Cu B-gv-¨-bn-se {][m-\ Uo-ep-IÄ C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-«n-I-Ä¡pw ap-XnÀ-ó-hÀ¡pw Gsd B-IÀ-j-I-am-b Hm-^-dp-I-fmWv Cu B-gv-¨ bp-sI-bn-se {][m-\ do-s«-bv-ep-amcpw Hm¬-sse³ tjm-¸À-amcpw ]pd-¯v hn-«n-cn-¡p-óXv. Ip-«n-IÄ-¡p-Å I-fn-¸m-«-§Ä ap-Xð ap-XnÀ-ó-hÀ-¡v G-ä-hpw D-]-tbm-K {]-Zam-b ]-hÀ _m-¦v h-sc G-ähpw hn-e-Ipd-¨v kz-´-am-¡m-\m-Wv A-h-k-cw D-ïv.

c-ïv tSm-bv hm-§n-bmð H-óv {^o
I-fn-¸m-«-§Ä-¡m-bn h-g-¡n-Sp-ó Ip-«n-IÄ-¡v \n-§Ä-¡v Cu B-g¨ t]m¡-äv A-[n-Iw Im-en-bm-¡m-sX A-h km-[n-¨v \-ev-Im-\m-Ipw. sSkv-tIm-bnð c-ïv tSm-bv hm-§n-bmð H-óv ku-P-\y-am-bn t\-Sm-\mWv Ahk-cw D-ÅXv. 24 ]u-ïv ap-X-ep-Å sNdn-b I-fn-¸m-«-§Ä ap-Xð In-Uv-kv au-ï³ ss_-¡v h-sc Cu Hm-^-dn-eq-sS kz-´-am-¡mw. 160 ]u-ïv hn-e-bp-Å bq-Wn-sk-Iv-kv au-ï³ _u-¡p-IÄ 106 ]u-ïn-\m-Wv hn-ev-¡p-ó-Xv. Iq-Sm-sX 150 ]u-ïv hn-e-bp-Å C-ev-Ivv-{Sn-Iv kv-Iq-«À 129 ]u-ïnð t\-Smw.
88 ]u-ïn-\v sN-Ìv {^o-kÀ
sh-dpw 88 ]u-ïn-\v sN-Ìv {^o-kÀ kz-´-am-¡m³ A-h-k-cw H-c-p-¡n-bn-cn-¡pó-Xv FH.tImw Fó Hm¬-sse³ ssk-ämWv. Iq-Sm-sX _p-¡v sN-¿p-ó-h-À-¡v kuP-\y sU-en-h-dn-bpw ChÀ Hm-^À sN-¿p-óp-ïv. 95 en-äÀ I-¸m-kn-än-bp-Å {^o-k-dm-Wv Ip-d-ª hn-ev-¡v C-hÀ \-ev-Ip-ó-Xv. 95 en-äÀ I-¸m-kn-än-bp-Å {^o-k-dnð 5 ^p-Uv _m-Kp-IÄ h-sc DÄ-s¡m-Åpw. Iq-Sm-sX C-h-bv-¡v Fp ¹-kv F-\À-Pn td-än-Mpw D-sï-ó-Xm-Wv a-säm-cp {]-tXy-I-X.
22 ]uïn-\v sshss^ tkm¡-äv hn-¯v sd-ôÀ F-Iv-kv-sä³-UÀ
sh-dpw 22 ]u-ïhnkn-\v sshss^ tkm-¡-äpw H-¸w sd-ôv F-Iv-k-ä³-Udpw kz-´-am-¡m³ hn-¡vokv Hm¬-sse³ tjm-¸n-Mv ssk-ämWv. ssh-ss^ tkm-¡än-s\m-¸w \n-§-fp-sS CâÀ-s\-äv I-W-I-j³ Zq-tc-¡v h-sc F-¯n-¡m-\m-bn sd-sôÀ F-Iv-k-ä-d³-Udpw CXn-s\m-¸w kz-´-am¡mw F-óm-Wv C-Xn-sâ {]-tXyI-X. C-tXm-sS \n-§-fp-sS sshss^ I-h-td-Pv \n-§Ä-¡v Iq-«m-\m-Ipw. Iq-Sm-sX CXn-s\m-¸w bp-F-kv-_n Nm-À-Ödpw D-sï-ó-Xm-Wv {]-Xy-IX
10 ]u-ïn-\v 10,000 FwFF-¨v ]-hÀ _m-¦v
jn-tbm-an-bp-sS 10,000 F-FF-¨v _mä-dn I-¸m-kn-än-bp-Å ]-ÆÀ _m-¦v 10 ]u-ïn-\v kz-´-am-¡mw. sIm-ïv \-S-¡m³ G-sd ku-I-cy-ap-Å H-Xp§n-b Un-ssk-\n-ep-Å-XmWv Cu ]-hÀ _m-¦v.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category