1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

anUv--emâv--kv doPnb¬ IncoSw Nq-Sn; {i-²m hn-th-Iv D-®n-¯m³ IemXneIamb-t¸mÄ {]-Xn-`-I-fmb-Xv l-cn-Ip-amdpw km³ tPmÀ-Öpw; aÕcmÀ°nIfpw ImWnIfpambn HgpIn F¯nbXv cïmbnct¯mfw t]À: eïs\ Bthiw sImÅn¨p bpIva Iemtafbv¡v Xncioe hoWp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsIbnse Gähpw henb Iemtafbmb bpIva tZiob Iemtaf-bv¡v Cóse hÀ®m`amb kam]\w. e-ï-\nse lo{Xq FbÀt]mÀ«n\v kao]apÅ tÉm ]«-W-¯n-epÅ slbÀ^oðUv A¡mU-an-bn-em-Wv Aôp thZnIfnembn \Só aÕc§Ä Ahkm\n¨Xv Cóp cmhnse cïp aWn¡mWv. cmhnse ]Xns\mtómsS XpS§nb aÕc§Ä an¡ thZnIfnepw BÄ¡q«¯nsâ I¿SntbmsSbmWv aptódnbXv. PqWnbÀ k_v PqWnbÀ hn`mKw aÕc§Ä \Só cïmas¯ tÌPnembncpóp IqSpXð I¿Sn In«nbXv. bpIvabpsS F«p doPnbWpIfpw aÕcn¨p hnPbn¨hcmWv Cóse s^bÀ^oðUv lmfnð {]Xn` sXfnbn¡m³ F¯nbXv.

C-¯-hW-s¯ bp-Iv-am I-em-ta-f-bv-¡v Xn-cÈo-e ho-W-t¸mÄ  I-em-Xne-Iw ]-«w Nq-Snb-Xv ku¯v Cu-kv-äv do-Pn-b-Wnse kw-Ko-X bp-sI t{Imbn-tUm-Wn-se {i-²m hn-th-Iv D-®n-¯m-\m-Wv. I-em-{]Xn-` ]-«w Nq-Snb-Xv tbmÀ-¡v-sj-bÀ Bâv lw-_À do-Pn-b-\n-se sj-^oð-Uv A-tkm-kn-tb-j-\n-se-bpw lÄ A-tkm-kn-tb-j-\n-sebpw l-cn-Ip-amÀ hm-kp-tZ-hpw km³ tPmÀ-Öv tXm-a-kp-am-Wv. Ip-«n-IÄ-¡v G-sd t{]m-Õm-l-\hpw B-ß-hn-izm-khpw \ð-Ip-ó Cu ]p-c-kv-Im-c-§Ä Ip-cp-óp {]-Xn-`-I-fp-sS Po-hn-X-¯nð H-cp ap-Xð-¡q-«m-Ip-sa-ó XoÀ--¨-bm-Wv. hmintbdnb t]mcm«¯ns\mSphnð anUv--emâ-vkv do-Pn-b-WmWv hyàamb ta[mhnXzt¯msS Xsó IemtafbpsS hnPbIncoSw kz´am-¡nb-Xv. I-gn-ª- c-ïp hÀ-j-am-bn F-h-tdm-fnw-Kv t{Sm-^n t\-Sn-s¡m-ïn-cp-ó an-Uv-emâv-kv do-Pn-b³ 152 t]m-b-tâm-sS-bmWv sI sP sk-_m-Ìy³ I-®w-¦p-fw F-htdm-fnw-Kv t{Sm-^n t\Sn-b-Xv. sI sP sk-_m-Ìym-sâ a-I³ F-_n sk-_m-kv-äy³ an-Uv-emâv-kv do-Pnb-\v hn-Pb In-co-Sw k-½m-\n¨p.

102 t]m-b-tâmsS ku-¯v sh-kv-äv do-Pn-b³ do-Pn-b-\m-Wv d-®À A-¸v B-bXv. -Atkm-kn-tb-j-\p-I-fnð Hómw Øm-\w I-gn-ª hÀj-s¯ d-®À A¸m-b PnFw-F t¥m-kv-äÀ B-Wv. 68 t]mbâp t\Sn-b H-óm-a-Xm-b Pn-Fw-F-bv-¡v bpIv-a tZio-b {]-kn-Uâv am-a³ ^n-en-¸v t{Sm-^n k-½m-\n¨p. c-ïmw Øm-\w 56 t]m-b-tâm-sS hÀ-Ko-kv Um-\n-tbð- \-bn¨ sj^oð-Uv tIc-fm IÄ-¨-dð A-tkm-kn-tb-j³ t\Sn. cïmw Øm-\w t\-Sn-bXv. bp-Iv-am \m-j-Wð tImÀ-Un-t\äÀ Hm-kn³ A-K-kv-än³ k-½m-\-Zm-\w \nÀ-Æ-ln¨p.

InUv-kv hn-`m-K-¯nð Nm-¼y³ ]-«w t\-Snb-Xv ku¯v Cu-kv-äv do-Pn-b-Wnse kw-Ko-X bp-sI t{Imbn-tUm-Wn-se {i-²m hn-th-Iv D-®n-¯m-\m-Wv. c-ïp ^-Ìpw H-cp tXUpw t\-Sn 11 t]m-b-tâm-sS-bm-Wv- {i² Nm-¼y³ ]-«w t\-Sn-b-Xv. k-_v Pq-\n-bÀ hn-`m-K-¯nð tbmÀ-¡v-sj-bÀ Bâv lw-_À do-Pn-b-\n-se s^-^oð-Uv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\nse Pn-bm l-cn-Ip-amÀ B-Wv Nm-¼y³ ]-«w t\-Sn-bXv. Pq-\n-bÀ hn-`m-K-¯nð aq-óv H-ómw-Øm-\w t\-Sn s_Uv-t^mÀ-Un-se B³-a-cn-bm tPm-tPm-bm-Wv Nm-¼y³ ]-«w I-c-Ø-am-¡n-b-Xv.
c-ïm-bn-c-t¯m-fw t]-cm-Wv A-ôp th-Zn-I-fn-em-bn I-emta-f B-kz-Zn-¡m³ F-¯n-b-Xv. aebmfnIÄ Xn§n\ndª thZnbnð ku¯mÄ B³Uv CuenwKv Fw ]n hotc{µ iÀ½ C´y³ ssl¡½oj³ ^Ìv sk{I«-dn cmlpð s\ômcbpsS kmón-[y-¯n-emWv Xncn sXfn-bn¨Xv. bpIva tZiob kanXn Aw-K-§-fpw N-S-§nð- ap-Jy-km-ón[yw h-ln¨p. NS§nð hnhn[ doPnb\pIsf {]Xn\n[oIcn¨p doPnbWð {]knUâpamcpw \mjWð {]Xn\n[nIfpw ]cn]mSnbnð ]s¦Sp¯p.
cmlpð s\-ôm-tc \-S¯nb apJy {]`m-j-W-¯n-se hm-¡p-I-sfñmw G-sd lÀ-jm-c-h-t¯m-sS-bm-Wv Im-Wn-IÄ G-sä-Sp-¯-Xv. ]cn]mSnbnð hnhn[ aÕcm°nIÄ, AhcpsS amXm]nXm¡Ä, bpIva AwK A-tkmkntbj³ {]Xn\n-[nIÄ XpS§nbhcpsS kmón[y¯nembncp-óp DZvLmS\ kt½-f\w. Xp-SÀ-óv A-ôp th-Zn-I-fn-em-bn \-S-ó a-Õ-c-§-sfñmw Hón-s\m-óp an-I-¨-t¸mÄ G-Xp Im-W-W-sa-ó B-i-¦-bn-em-bn-cp-óp Im-Wn-IÄ.
]p-eÀ-s¨ c-ïp aWn-tbm-sS-bm-Wv B-th-i-I-cam-b a-Õ-c-§Ä-¡v k-am-]v-Xn Ip-dn-¨-Xv. t\cw ]p-e-cm-\m-bn«pw X-§-fp-sS k-½m-\-§Ä ssI-¸-äp-hm³ Ip-«n-I-sfñmw B-Imw-£-tbm-sS Im-¯n-cn-¡p-Ibpw th-Zn-bn-se-¯n k-½m-\-§Ä ssI-¸-äp-I-bp-am-bn-cpóp. I-em-ta-f-bv-s¡m¸w bpIvabpsS Gähpw P\{]nb t{]m-{Kmamb ÌmÀ knwKdnsâ aqómw ]c¼cbpsS DZvLmS\hpw Iemtaf thZnbnð \Sóp. ÌmÀknwKÀ kok¬- 2 hnPbn A\p N{µ, ÌmÀ knwKÀ hn[nIÀ¯mhv tem]ap{Z FónhcpsS kmón²y¯nð bpIva tZiob {]knUâv am½³ ^n-en-¸mWv bpIva ÌmÀknwKÀ 3' `{ZZo]w sImfp¯n DZvLmS\w sN-bv-XXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category