1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS

ku¯mw-]v-S-Wn-se kn-_n ta-{]-¯n-\v ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wn-epÅ kn-_n ta-{]-¯n-\v ]n-d-ómÄ B-iw-k-I-Ä t\-Àóp-sIm-ïv Ip-Spw-_mw-K-§fpw kp-lr-¯p-¡-fpw... H-¸w {_n-«o-jv a-e-bm-fnbpw B-iw-k-IÄ t\-cp-óp.. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-Ìn-bmWv kn-_n ta-{]-¯v.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam