1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

tPm-kv þ ta-_nÄ Z-¼-Xn-IÄ-¡v Ggmw hn-hm-l-hmÀjn-I aw-K-fm-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv Ggmw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó am³-kv-^oð-Unse tPm-kv Hm\-tÈ-cnð þ ta-_nÄ tPm-kv Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category