1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

amô-Ì-dnse tUhn-kv þ ta-cn Z-¼-Xn-IÄ-¡v 25þmw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Zm¼Xy Pohn-X-¯nsâ 25þmw hmÀjnIw XnI-bpó {]nb-s¸« tUhnkv ]d-¼n-en\pw tacn tUhn-kn\pw amô-ÌÀ ae-bm-fn-I-fpsS BiwkIÄ...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category