1 GBP = 90.80 INR                       

BREAKING NEWS

jn-t\m-bn-bp-tSbpw sað-_n-sâbpw t\-Xr-Xz-¯nð Im-gv-N-h¨-Xv an-I-¨ {]-I-S\w; 2017þ18 hÀ-j-¯n-te-¡pw Cu I-½n-än-sb sX-c-sª-Sp¯v slÀ-t^mÀ-Up-ImÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

slÀ-t^mÀ-Uv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-s\ ap³ hÀj-s¯ I-½n-än X-só 2017þ18 hÀ-jhpw \-bn-¡pw. I-gn-ª i-\n-bmgv-N hn-Xnw-Kv-S¬ hn-tñ-Pv lm-fnð h-¨p \-Só tbm-K-¯n-em-Wv ap³ hÀj-s¯ I-½n-än-sb Xsó sF-Iy-I-Wv-tT-\-am-bn Aw-K-§Ä sX-c-sª-Sp-¯-Xv. I-gn-ª hÀ-jw B-dp s]m-Xp ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv Cu t\-Xr-Xzw kw-L-Sn-¸n-¨Xv.

ap³-hÀj-t¯ t]m-se X-só jn-t\m-bv tP¡-ºv {]-kn-Uâmbpw sað-_n³ tXma-kv sk-{I-«-dn-bmbpw ssh-kv {]-kn-Uâm-bn A-\p Ir-jv-Wbpw tPmbâv sk-{I-«-dn-bm-bn tSm-an Ip-cy\pw {S-j-d-dm-bn tPm-_n tXm-akpw Xp-S-cpw. AXp-t]m-se X-só F-Iv-kn-Iyq-«o-hv I-½n-än Aw-K-§-fm-bn Nm-t¡m-¨³ tPmWn, _nt\m am-Xyp, dm-Wn _nð_n, \o-Xp _nPp, _n³tkm {^m³-knkv, _m-_p tXma-kv F-ón-hcpw Xp-S-cpw.
ap³-hÀj-s¯ t]m-se Xsó hn-P-b-I-c-am-bn ]-cn-]m-Sn-IÄ kw-L-Sn-¸n-¡p-hm\pw Xo-cp-am-\-§-sf-Sp-¡m-hm-\pw I-½n-än-¡p I-gnb-t« F-óv Aw-K-§Ä B-iw-kn¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category