1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

X\n \m-S³ tIc-fm `-£-W-w I-gn-¡m³ Cu-]v-kzn-hn-¨n-te-¡v t]m-tómfq; H-¸w sse-hv ayq-kn-¡pw, Um³kpw a-Õ-c-§-fpw B-kz-Zn¡mw; sIkn-F Cu-]v-kzn-¨n-sâ tIc-fm ^p-Uv s^-Ìn-h-ð 25 \v

Britishmalayali
kz´wteJI³

tIc-fm IÄ-¨-dð A-tkm-kn-tb-j³ Bâv tIc-fm I-ayq-Wn-än k-¹n-saâ-dn kv-IqÄ kw-L-Sn-¸n-¡p-ó tIc-fm ^p-Uv s^-Ìnhð Cu am-kw 25 \v \-S-¡pw. i-\n-bm-gv¨ ssh-Ip-tóIw 6.30 \v sk³-^v Bð-_³-kv ssl-kv kv-IqÄ Cu-]v-kzn-¨n-em-Wv ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv.

^p-Uv s^-Ìn-hen-t\m-sSm¸w, sse-hv ayq-knIv, sse-hv Ip-¡nIv, Um³-kv, hn-hn-[-§fm-b a-Õ-c-§Ä Fón-h B-kz-Zn-¡p-ó-Xn\pw A-hk-cw D-ïv. Fñm {]m-b-¡mÀ¡pw a-Õ-c-§-fnepw I-em-]-cn-]m-Sn-Ifpw ]-¦m-fn-I-fm-Im-sa-ópw `m-c-hm-ln-IÄ A-dn-bn¨p.

Iq-Sm-sX A-tkm-kn-tbjsâ Cu hÀj-s¯ {In-kv-Xpa-kv \yq-C-bÀ B-tLm-jw Un-kw-_À 30 \  \-S-¯p-sa-ópw- -`m-c-hm-ln-IÄ A-dn-bn¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category