1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

tImStôcn {]hmkn kwKaw Øm]I {]knUïv kPntam³ Ipó¯nsâ ktlmZ-c³ \n-cym-X-\mbn; kw-kv-Im-cw i-\n-bm-gv¨

Britishmalayali
kz´wteJI³

tImStôcn : bqsIbnse tImStôcn {]hmkn kwKa¯nsâ Øm]I {]knUïv kPntam³ Ipó¯nsâ aq¯ ktlmZc³ A´cn¨p:

tImStôcn Ipó¯v tZhky (A¸¨³ tN-«³) B-Wv a-cn-¨-Xv. tImStôcnbpsS Iem ImbnI cwKs¯ \nd kmón[yambncpóp A¸¨³ tN«³. kwk-vImcw i\nbmgvN tImStôcn skâv tacokv s^mtdm\m ]Ånbnð.

`mcy: enÊna¡Ä: \ho³ (ku¯v B{^n¡), \nJnð.ktlmZc§Ä: tPmkv, kPntam³ (UK), kp\nð (UK), enñn, tacn, Nnó½, sken³,eqkn

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category