1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

Cu Zn-h-k-§-fnð k-Ôy-bm-Ip-t¼mÄ B-Im-i-t¯-¡v t\m-¡m³ a-d-¡-cpXv; A-Xn-kp-µ-cnbm-b B-Im-iw t\mÀ-t¯¬ sse-än-sâ Xn-f-¡-¯nð; A-]qÀ-Æam-b A-´-co-£ am-äw B-kz-Zn¡pI

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-]qÀÆpw A-Xn-kp-µ-c-hpam-b B-Im-iw I-ïv B-kz-Zn-t¡-ï-hÀ C-óp ap-Xð B-Im-i-t¯-¡v t\m-¡m³ a-d-¡-cpXv. t\mÀ-t¯¬ sse-äv AY-hm {[p-h-Zo-]vXn Cu Zn-h-k-§-fnð bp-sI-bn-se kp-µ-camb B-Im-i-s¯ A-Xn-kp-µ-cn-bm-¡m³ H-cp-§n-¡-gn-ª-]. t\m-À-t¯¬ sse-än-sâ Xn-f-¡-¯nð hcpw Zn-h-k-§-fnð B-Im-iw Iq-Sp-Xð kp-µ-c-am-bn Xn-f-§n-\n-ev-¡pw.

I-fn-ª Zn-h-k-§-fnð kv-tIm-«v-eânepw t\mÀ-t¯¬ Cw-¥-ïn-epw ku-¯v sh-bvð-kn-ep-aS¡w I-®n\v an-gn-th-Ip-ó {]-Im-i-{]-Z-Ài-\w D-ïm-b- C-ó-v ap-Xð bp-sI-bpsS Iq-Sp-Xð Ø-e-§-fnð Cu {]-Im-i-hn-kvabw Zr-iy-am-Im-\m-Wv km-[y-X. C-cp-ï-Xpw F-ómð sX-fn-ª-Xpam-b B-Im-i-am-bn-cn¡pw C-\n-bp-Å Ipd-¨v Zn-h-k-§-fnð Im-Wm-\m-hp-I. C-Xv t\mÀ-t¯¬ sse-än-sâ h-c-h-dn-bn-¡p-ó-Xm-sW-óm-Wv A-tdm-dm hm-¨v bp-sI-bn-se hn-Z-K-²-cp-sS A-`n-{]mbw.

A-Sp-¯ Zn-h-k-§-fnð bp-sI-bn-se-¼mSpw Cu {]-Xn-`m-kw Im-Wm-\m-Ip-sa-óm-Wv bpF-kv \m-j-Wð H-jym-\n-Iv Bâv Aäv-tam-kv-s^-dn-Iv A-Uv-an-\n-kv-t{S-j³ A-[n-Ir-XÀ A-dn-bn-¨n-cn-¡p-óXv. ssh-Ip-tó-cw B-dv aWn-tbm-Sm-Wv C-Xv G-ähpw \-óm-bn B-kz-Zn-¡m³ I-gn-bp-I. s]m-Xp-sh C-h ]m-en {Ko³ ]n-¡v I-f-dp-I-fm-bm-bn-cn¡pw {]-Xy-£-s¸-SpI.

{[ph Zo]vXn AYhm t\mÀt¯¬ sseäv AYhm Atdmd t_mdnbmenkv FóXv {[ph {]tZi§fnð ImWs¸Spó Hcp kzm`mhnI {]Xn`mkamWv.ta-Lw t]m-se D-bÀ-óp-h-cp-ó Cu {]-Xn-`m-kw ]-e hÀ-W-§-fn-em-Wv sX-fn-bp-óXv.{]IrXn Hcp¡pó hnkvab Imgv-NIÄ BImi¯v hÀW§ÄsImïv Hcp hnkvabtemIw kr-ãn-¡pw.

`qanbpsS Im´nI {[ph§fnð \nóv 18 Un{Kn apXð 23 Un{Kn hsc AIsebpÅ taJeIfnð cm{XnbpsS XpS¡¯nð {]Xy£s¸Spó hÀW§fpsS {]kcs¯bmWv {[ph Zo]vXnsbóp ]dbpóXv. Z£nW {[ph¯nse {]Xn`mks¯ Atdmd Hmkv{Snbkv Fópw D¯c{[ph¯nse Atdmd t_mdnbmenkv FópamWv ]dbpóXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category