1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

kv]n-cn-Nzð dn-ssh-hð an-\n-kv-{Sn-bp-sS B-`n-ap-Jy-¯nð ku-¯mw-]v-S-Wnð ss\-äv hn-Pnð 11\v

Britishmalayali
k-®n A-d-bv-¡ð

kv]n-cn-Nzð dn-ssh-hð an-\n-kv-{Sn-bp-sS B-`n-ap-Jy-¯nð ku-¯mw-]v-S-Wnð ss\-äv hn-Pnð 11\v \-S-¡pw. ssh-In-«v 7 ap-Xð 12 h-sc-bm-Wv ss\-äv hn-Pnð \-S-¡p-I. skâv tPmk-^v ]-Ån-bnð \-S-¡p-ó Xn-cp-IÀ-½-§-fnð [ym\w, hn-i-p-²-IpÀ-_m-\. B-cm[-\, Ip-¼-kmcw, F-ón-h-bpw D-ïm-bn-cn-¡pw.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v k-t´mjv: 07886 234120 Sn-äqkv: 07551 929283
A-{Ukv:ST. JOSEPH'S , 8 LYNDHURST ROAD, ASHURST , SOUTHAMPTON , SO40 7DU

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category