1 GBP = 95.30 INR                       

BREAKING NEWS

aqómw tem-I-a-lm-bp-²-s¯-¡p-dn-¨v `o-Xn D-bÀ-¯pó-Xv D¯-c-sIm-dn-b-sb-¦nð b-YmÀ-° bp-²w Xp-S-§pó-Xv ku-Zn-bnð- \n-ómIp-tam? C-dm\pw ku-Znbpw D-ów ]n-g-¡m-¯ \o-¡-§-fn-se-óv kw-i-bn-¨v tem-I-cm-Py§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

D-¯-c-sIm-dn-b-bn-se tkz-Om-[n]-Xn Inw tPm-Mv D-ón-sâ \o-¡-§-fmIpw temI-s¯ aqómw tem-I-a-lm-bp-²-¯n-te-¡v X-Ån-hn-Sp-I-sb-óm-Wv A-Sp-¯-Im-ew h-sc I-cp-Xn-bn-cp-ó-Xv. F-ómð, b-YmÀ-Y `oj-Wn ]-Ýn-ta-jy-bnð- \n-óm-sW-óm-Wv ]pXn-b hn-e-bn-cp¯ð. ku-Zn A-td-_y-bp-sS I-Spw-]n-Sn-¯hpw k-ao-]Im-e C-S-s]-S-ep-Ifpw temI-s¯ aq-ómw tem-I-bp-²-¯n-te-¡v X-Ån-hn-«mepw A-Xn-i-bn-t¡-ï-Xnñ.

ku-Zn-bnð A-gn-a-Xn-s¡-Xncmb t]m-cm-«-sa-ó \n-e-bv-¡v I-gn-ª-bmgv-N \-S-ó \-S-]-Sn-IÄ A-¯-c¯n-sem-cp kq-N-\-Iq-Sn X-cp-ópïv. In-co-Sm-h-Im-inbm-b ap-l½-Zv _n³ kð-am³ cm-P-Ip-am-c³ `-c-W-¯n-te-dp-ó-Xn-\v ap-tóm-Sn-bm-bn \-S¯n-b i-àn-{]-I-S-\-ambpw C-Xv hym-Jym-\n-¡-s¸-Sp-ópïv. C-Xn-\v ]n-óm-se-bm-Wv se-_-\³ {]-[m-\-a{´n km-Zv l-co-cn-bp-sS ku-Zn-bn-te-¡p-Å h-chpw {]-[m-\-a{´n ]-Z-¯nð-\n-óp-Å cm-Pn {]-Jym-]-\-hpw.

l-co-cn-sb-¡p-dn-¨v H-cm-gv-N-bm-bn hnh-c-sam-óp-anñ. l-co-cn-sb ku-Zn X-S-hn-em-¡n-bn-cn-¡p-I-bm-sW-óv se-_-\³ B-tcm-]n-¨n-«pïv. l-co-cn-sb X-S-hn-em-¡nb-Xv se_-\-t\m-Sp-Å bp-²-{]-Jym-]-\-¯n-\v k-am-\-am-sW-óv ln-kv-_p-Å t\-Xm-hv \-kv-d-Åbpw {]-Jym-]n¨p. C-dm-sâ ]n-´p-W-bp-Å ln-kv-_p-Å-bp-sS {]-hÀ-¯-\-§Ä A-aÀ-¨ sN-¿p-ó-Xnð ]-cm-P-b-s¸-«-Xm-Wv l-co-cn ku-Zn-¡v A-\-\-`n-a-X-\m-Im³ Im-c-W-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp¯ð.

se-_\-s\ A-Øn-c-s¸-Sp-¯pó-Xv C-dm-\m-sW-óv l-co-cn ku-Zn sS-en-hn-j-\n-eq-sS \-S¯n-b cm-Pn {]-Jym-]-\-¯nð B-tcm-]n-¨n-cp-óp. C-dm-s\-Xn-sc tem-I-cm-Py§-sf Xn-cn-¡m-\p-Å X-{´-¯n-sâ `m-K-am-Wn-sX-óv C-dm³ hn-e-bn-cp-¯póp. ku-Zn-bpw C-dm-\p-am-bp-Å i-{Xp-X hÀ-[n-¡p-ó-Xn-\nsS, se-_-\³ kw`-hw kw-LÀ-jw aqÀ-On-¡p-ó-Xn\pw C-S-bm-¡n-bn-«pïv. sb-a-\n-\n-se hn-a-XÀ¡pw C-dm³ ]n-´p-W-bpïv. l-co-cn- cm-Pn {]-Jym-]n-¨ Znh-kw sb-a-\nð-\n-óv dn-bm-Zv e-£y-an-«p-h-ó an-sskð ku-Zn an-ssk³ {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\w ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp.

ln-kv-_p-Å-sbbpw sb-a-\n-se hn-a-X-scbpw D-]-tbm-Kn-¨v ku-Zn-s¡-Xn-sc bp-²w \-S-¯p-I-bm-Wv C-dm-s\-óv ap-l½-Zv cm-P-Ip-am-c³ B-tcm-]n-¨n-cpóp. sb-a-\n-se lq-¯n hn-a-X-cm-Wv an-sskð sXm-Sp-¯-sX-¦nepw A-Xn-\h-sc I-cp-¯-cm-¡pó-Xv C-dm-\m-sW-óm-Wv ku-Zn-bp-sS B-tcm-]Ww. ln-kv-_p-Å-bv¡pw hn-a-XÀ¡pw B-bp-[-§Ä \ð-Ipó-Xv C-dm-\m-sWópw ku-Zn `-c-W-Iq-Sw B-tcm-]n-¡póp. ]-Ýn-ta-jy-bn-se {]-_-eÀ- X-½n-ep-Å XÀ-¡w aqómw tem-I-bp²-s¯ sIm-dn-b³ DÄ-¡-S-enð-\nópw ]-Ýn-ta-jy-bn-te-¡v sIm-ïp-h-ón-cn-¡p-I-bm-sW-óv tem-Iw hn-e-bn-cp-¯p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category