1 GBP = 95.30 INR                       

BREAKING NEWS

ISenð bm-{X-sN-¿m³ sIm-«m-c-k-Zr-iyam-b bm«v; B-Imi-¯v ]-d-¡pó-Xv B-Vw-_-c-]qÀ-Wam-b _-lp-\n-e a-µn-c-¯nð; tem-I-sa-¼mSpw A-´n-bp-d-§m³ a-Wn-a-µn-c-§fpw ]-cn-Nm-c-I-cpw; ku-Zn-bnð A-gn-sb-®p-ó cm-P-Ip-amc-sâ Po-hn-X-I-Y-b-dn-ªmð Bcpw aq¡-¯v hn-cð-sh¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Að-h-eo-Zv _n³ X-emð... G-Xm\pw Zn-h-k-§Ä-¡p-ap-¼ph-sc ]-Ýn-ta-jy-bn-se G-ähpw [-\m-Vy\m-b cm-P-Ip-am-c-\m-b-n-cp-óp A-bmÄ. C-t¸mÄ, \ne-¯v I-¼n-fn-¸p-X¸v hn-cn-¨v ]-c-a Z-cn-{Z-\mbn, kzm-X-{´yw t]m-ep-anñm-sX In-S-¡póp. A-gn-a-Xn-¡m-scbpw kz-P-\-]-£-]m-Xn-I-sfbpw ]n-Sn-Iq-Sm³ ku-Zn kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\n-¨-tXm-sS-bm-Wv Að-h-eo-Zv am-fn-I-¸p-d-¯p-\n-óv Xm-tg-¡n-d-§n-bXv. Að-h-eo-Zn-sâ t]-cn-ep-Å Ip-ä-§-sf-s´m-s¡-sb-óv hy-à-a-sñ-¦n-epw, A-t±-lw C-t¸mÄ ho-«p-X-S-¦-en-emWv.

A-ta-cn-¡-bn-se G-ähpw h-en-b hntZi \n-t£-]-I-\m-bn-cp-óp Að-h-eoZv. Ip-an-ªp-IqSn-b ]-W-¯n-\v \-Sp-hn-em-bn-cp-óp Po-hnXw. I-S-enð bm-{X sN-¿m³ kq-¸À bm-«p-Ifpw B-Im-i-¯p-Iq-Sn ]-d-¡m³ a-Wn-a-µn-c-§Ä t]m-ep-Å- hn-am-\-§-fpw. tem-I-s¯-¼mSpw kz-Im-cy-kz-¯p-¡Ä, ]-cn-Nm-cIÀ. B-Uw-_-c-]qÀ-Wam-b Po-hn-X-am-bn-cpóp Cu 62þIm-c-tâXv. F-ómð, Fñmw H-cp-\n-anjw-sIm-ïv A-h-km-\n-¨p-sh-óp-am-{Xw.

ku-Zn A-td-_y Øm-]-I\m-b A-Ðp-f-ko-kv C-_v³ ku-Zn-sâ t]-c-¡p-«n-bm-Wv Að-h-eoZv. H-cp-L-«-¯nð ku-Zn-bn-se A-Sp-¯ cm-Pm-hmIptam Fóp-t]mepw tem-Iw I-cp-Xn-bn-cpó-{X I-cp-¯p-ä hy-àn-Xz-¯n-\pS-a. F-ómð, sIm-«m-c-cm-{ão-b-¯n-\-¸pd-¯v k-¼-¯n-sâ ta-J-e-bn-em-bn-cp-óp Að-h-eo-Zn-\v Xm-Xv-]-cyw. temI-s¯ ap³-\n-c-¡-¼-\n-Ifn-sem-s¡ h³-tXm-Xn-ep-Å \n-t£-]-am-Wv Að-h-eo-Zn-\p-ïm-bn-cp-ó-Xv. Szn-ä-dnepw B-¸n-fnepw XpS-§n hen-b hen-b I-¼-\n-I-fnð Að-h-eo-Zn-\v \n-t£-]-ap-ïm-bn-cpóp. aÀ-tUm-¡v Ip-Spw-_w I-gn-ªmð A-¯-c-¯n-ep-Å \n-t£-]-I\pw Að-h-eo-Zm-bn-cpóp.

dn-bm-Zn-se dn-äv-kv ImÄ-«¬ tlm-«-enð ho-«p-X-S-¦-en-em-Wv Að-h-eo-Zn-t¸mÄ. Rm-b-dmgv-N cm{Xn A-{]-Xo-£n-X-am-bm-Wv A-d-Ìp-ïm-b-Xv. ap³-a-{´n-amcpw cm-P-Ip-Spw-_mw-K-§-fp-apÄ-s¸-sS h³-tXm-¡p-IÄ ]n-Sn-bn-em-b-t¸mÄ tem-Iw ap-gp-h³ Däp-t\m-¡nb-Xv Að-h-eo-Zn-sâ A-d-kv-än-te-¡m-bn-cpóp. Im-cWw, A-d-kv-äv sN-¿-s¸-«-h-cnð Hmtcm cm-Py¯pw kp-]-cn-Nn-X-\m-bn-cp-ó hy-ànXzw A-t±-l-¯n-tâ-Xm-bn-cp-óp.

ku-Zn `-c-W-Iq-S-hp-am-bn D-S-¡n-¸n-cn-ª-bm-fm-Wv Að-h-eo-Zn-sâ ]n-Xm-hv X-emð _n³ A-Ðp-e-kokv. `-c-W-]-cn-jv-Im-c-§fpw ]p-tcm-K-a-\-Nn-´m-K-Xnbpw th-W-sa-óv imTyw ]n-Sn-¨ X-em-en-\v H-Sp-hnð ku-Zn hn«p-t]m-tI-ïn-hóp. F-ómð, {^o {]n³k-kv aq-hv-saâv F-ó kw-L-S-\-bv-¡v cq-]w sIm-Sp-¯ A-emð, ]n-óo-Sv `-c-W-Iq-S-hp-am-bn c-ay-X-bn-se-¯p-Ibpw \m-«n-te-¡v Xn-cn-¨p-h-cn-Ibpw sN-bvXp. F-ómð, ku-Zn `-c-W-Iq-S-hp-am-bn C-S-bm-sX X-sâ hy-hkm-b km-{amPyw h-ep-Xm-¡p-I-bm-bn-cp-óp Að-h-eo-Zv sN-bv-XXv.

Imen-t^mÀ-Wn-b-bn-se a³tem tIm-tf-Pnð-\n-óv _n-cp-Zw t\-Sn-b-ti-jw 30þmw h-b-Ênð A-t±-lw hy-h-km-b-tem-I-t¯-¡n-d-§n. ]n-Xm-hv \ð-Inb 30,000 tUm-f-dm-bn-cp-óp aq-e-[\w. A-sXm-cp-hÀjw-sIm-ïv \-ã-am-sb-¦nepw Að-h-eo-Zv ]n-òm-dn-bnñ. ]n-óo-Sv e-`n-¨ ho-Sv Cu-Sv \ð-In hm-bv-]-sb-Sp-¯m-Wv Að-h-eo-Zv _n-kn\-kv Xp-S-§p-ó-Xv. B h-fÀ¨ tem-Iw Io-g-S-¡p-ó \n-e-bn-te-¡v Ip-Xn¨p. t^m-_v-kn-sâ I-W-¡-\p-k-cn-¨v Að-h-eo-Zn-sâ B-k-kv-Xn 1600 tIm-Sn tUm-f-dm-Wv.

Að-h-eo-Zn-sâ D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å In-Mv-Uw tlmÄ-Un-Mv I-¼-\n-¡v \n-t£-]-anñm-¯ h³In-S kw-cw-`-§Ä temI-¯v Np-cp-¡-amWv. en-^väv, SznäÀ, kn-än-{Kq-¸v B³-Uv t^mÀ ko-k¬-kv tlm-«ð-kv XpS-§n F-®-a-ä Øm-]-\§Ä. ku-Zn-¡v ]p-d¯pw H-t«-sd dn-bð F-tÌ-äv kw-cw-`-§Ä In-Mv-Uw tlmÄ-Un-§n-\p-ïv. 2008þð tem-Iw ap-gp-h³ km-¼¯n-I am-µy-¯n-e-I-S-s¸-«-t¸mð, Pn-±-bnð tem-I-t¯-ähpw D-b-c-ap-Å sI-«n-Sw \nÀ-an-¨p-\ð-Im-sa-ó hm-Kv-Zm-\-am-Wv Aó-s¯ cm-Pm-hv A-Ðp-Å-bv-¡v Að-h-eo-Zv \ð-In-bXv. A-{X-bv¡pw X-I-cm-¯ k-¼-Zv-k-ar-²n-bm-bn-cp-óp A-t±-l-¯n-tâ-Xv.
A-td-_y-bn-se hm-c³ _p-s^-sb-óm-Wv ]-ecpw A-t±l-s¯ hn-ti-jn-¸n-¨n-cp-óXv. F-ómð, A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]p-am-bn A-t±-l-¯n-\v A-{X kp-J-I-cam-b _-Ô-am-bn-cp-ónñ. 1991þð H-cp kq-¸À-bm-«v hm-§p-ó-Xp-ap-Xð Xp-S-§p-ó _-Ôw ]n-óo-Sv ]-eX-h-W A-Sp-¡p-Ibpw A-I-ep-Ibpw sN-bvXp. {Sw-]nð-\n-óv 20 Z-ie-£w tUm-fÀ \ð-In-bm-Wv Að-h-eo-Zv kq-¸À-bm-«v hm-§n-bXv. {Sw-]p-am-bn Szn-ä-dn-eq-sS hm-Z-{]-Xn-hm-Zw \-S-¯n-b-Xn-eq-sSbpw Að-h-eo-Zv {i-² t\-Sn-bn-cp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category