1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

\nch-[n hm-l-\-§Ä C-S-n-¨p-sX-dn-¸n-¨v e-ï-\n-eq-sS- {S-¡n-sâ ]m-¨nð; ]n-óm-se t]m-eo-kpw; _-kv tdm-Un-sâ \-Sp-hnð \nÀ-¯n hn-Z-Kv-[-am-bn XS-ªv U-_nÄ sU-¡À ss{U-hÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

\n-c-]-cm-[n-IÄ-¡p-t\-sc hml-\-tam-Sn-¨p-Ib-än `o-I-cÀ \-c-\m-bm-«v \-S-¯p-ó Im-e-am-WnXv. bq-tdm-¸n-ep-S-\o-fw hm-l-\-§-fp-]-tbm-Kn-¨p-Å `o-I-cm-{I-a-W-§Ä ]-Xn-hm-bn-¡-gn-ªp. ku-¯v e-ï-\nð I-gn-ª-Znh-kw H-cp {S-¡p-\-S¯n-b a-c-W-¸m-¨nð A¯-c-sam-cp B-i-¦-bm-Wv A-[n-Ir-X-cn-ep-ïm-¡n-b-Xv. Im-dpI-sf C-Sn-¨p-sX-dn-¸n-¨p-ap-tódn-b {S-¡v X-S-bm³ t]m-eo-kv {i-aw \-S-¯n-sb-¦n-epw tdm-Un-\v Ip-dp-sI _-kv \nÀ-¯n-bn-«v {S-¡v X-S-ª _-kv ss{U-h-dp-sS [o-tcm-Nn-Xam-b \-S-]-Sn-bm-Wv hnP-bw I-ïXv.

D-¨-bv-¡v 12.30tbm-sS-bm-Wv kw-`hw. ku-¯v e-ï-\n-se kn-Uv-I-¸nð Im-dpI-sf C-Sn-¨p-sX-dn-¸n-¨v {S-¡v ap-tó-dn-b-t¸mÄ A-sXm-cp `o-I-cm-{I-a-W-am-sW-óv t]m-eo-kv D-d-¸n¨p. t]m-eo-kv {S-¡n-\v ]n-óm-se ]mªp. hml-\w X-S-bm-\m-hm-sX ap-tóm-«p-\o-§n-b-t¸m-gm-Wv _-kv ss{U-h-dp-sS cq-]-¯nð c-£-I-s\-¯n-bXv. t\mÀ-¯v {Ko³-hn-¨n-te-¡p-Å X-sâ U-_nÄ sU-¡À _-kv ss{U-hÀ h-ïn tdm-Un-\v Ip-dp-sI-bn«p. C-tXm-sS ap-tóm«p-t]m-Im³ c-£-bnñm-sX {S-¡v \nÀ-¯p-Ibpw t]m-eo-kv ss{Uh-sd I-kv-ä-Un-bn-se-Sp-¡p-Ibpw sN-bvXp.

{S-¡n-sâ a-c-W-¸m-¨n-enð \nÀ-¯n-bn-«n-cp-ó \n-ch-[n Im-dp-IÄ X-IÀ-ssó-¦nepw B-f-]m-b-an-sñ-óv sa-s{Sm-s¸m-en-ä³ t]m-eo-kv ]-dªp. A-]-I-S-ap-ïm-¡n-b {S-¡v ss{Uh-sd »m-¡v-s^-³ tdm-Uv G-cn-b-bnð t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp. C-bm-sf tNmZyw sN-bv-Xp-h-cn-I-bm-sWópw kw-i-bn-¡-¯-¡-Xm-bn H-óp-an-sñópw t]m-eo-kv ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category