1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

70 sImñw ap-¼v ap-§n-a-cn¨ 12þImc-sâ Iñ-d-bnð H-cp-h-À-jw t]mepw ap-S-§m-sX ]p-jv-]-N{Iw AÀ-¸n-¡p-ó-Xmcv? ho-«p-Im-cp-sS A-Ûp-Xw XoÀ¯-Xv _n-_n-kn-bp-sS A-t\z-j-W kwLw

Britishmalayali
kz´wteJI³

H-cp hn-t\m-Z-bm-{X-bv-¡nsS ImÄ kv-an-¯v ap-§n-a-cn-¨-Xv 70 hÀ-jw ap-¼mWv. A-ó-h-\v 12 h-bÊm-bn-cp-óp {]mbw. F-ómð, ImÄ-kv-an-¯n-sâ Iñ-d-bnð Fñm-hÀ-jhpw ap-S-§m-sX H-cp ]p-jv-N-N-{I-sa-¯p-am-bn-cpóp. B-cm-W-Xn-\v ]n-ón-seó-Xv ho-«p-ImÀ¡p-t]mepw A-Ûp-X-am-bn-cpóp. H-Sp-hnð, B ]q-¡Ä-¡v ]n-ón-se c-lkyw tX-Sn _n-_n-kn kw-L-an-d-§n-b-t¸mÄ sX-fn-ªp-hó-Xv a-säm-cp hn-kv-a-b N-cn-{Xw.

t¥mkv-äÀ-j-b-dn-se sNð-ä³-lm-an-se ]-Ån-bn-ep-Å Iñ-d-bnð, ]q-¡Ä-sh-¡p-ó-Xm-sc-óv I-sï-¯m-\p-Å {i-a-¯n-em-bn-cp-óp ImÄ kv-an-¯n-sâ k-tlmZ-cn B³ IoÀ. hÀ-j-§Ä A-t\z-jn-¨n«pw I-sï-¯m-\m-Im-sX h-ó-tXm-sS A-h-cp-sS \n-cm-i-bmbn. H-Sp-hnð 70 hÀ-j-¯n-\p-ti-jw B AÚm-X kp-lr-¯n-s\ _n-_n-kn kw-Lw I-sï¯n. A-óv A-]I-Sw \-S-¡p-t¼mÄ Imfn-s\m-¸w D-ïm-bn-cp-ó _m-eyIm-e kp-lr-¯v sdm-WmÄ-Uv sk-bv-aÀ sh-Ìv-t_m-tdm-bm-Wv ap-S-§m-sX Iñ-d-bn-se-¯n kp-lr-¯ns\ HmÀ-an¨p-sIm-ïn-cp-óXv.

84þIm-c\m-b sk-bvaÀ, X-\n-¡v 18 h-b-Êp-Å-t¸mÄ ap-Xð Im-fn-sâ Iñ-d-bnð ]q-¡Ä AÀ-¸n-¡p-ópïv. kv-Iq-fn-se kv-Iu-«v kw-L-¯nð sk-bv-a-dp-sS B-ß-an-{X-am-bn-cp-óp ImÄ. A-]-I-S-ap-ïm-Ip-ó-Xn-sâ X-teópw A-hÀ H-cp-an-¨v H-cp sSân-em-Wv In-S-óp-d-§n-bXv. Hm-Iv-kv-hn-¨v t_-bnð ImÄ ap-§n-¯m-gpó-Xv I-ïXpw sk-bv-a-dm-bn-cpóp. X-só B³ IoÀ A-t\z-jn¨p-sIm-ïn-c-cp-ó hnh-cw A-dn-ªn-cp-ón-sñ-óv sk-bv-aÀ ]-dªp.

ImÄ a-cn-¡p-t¼mÄ, B³ Io-dn-\v G-gp-h-b-Êp-am-{X-am-Wp-ïm-bn-cp-óXv. k-tlm-Zc-\v ]p-jv-]mÀ-¨-\ \-S-¯p-ó kp-lr-¯n-s\-t¯-Sn hÀ-j-§Ä A-e-sª-¦nepw I-sï-¯m-\m-bnñ. H-Sp-hnð 2015þð A-hÀ A-Xv ]-c-ky-am-bn B-h-iy-s¸«p. X-sâ k-tlm-Zc-s\ ap-S-§msX HmÀ-an-¡pó-Xv B-cm-bmepw X-só _-Ô-s¸-S-W-sa-óv A-hÀ B-h-iy-s¸«p. C-tXm-sS-bm-Wv kw`-hw _n-_n-kn-bp-sS {i-²-bnð-s¸-Sp-óXpw A-hÀ A-t\z-j-W-am-cw-`n-¨-Xpw.

t¥mÌ-dn-ð¯-só Xm-a-kn-¡p-ó sk-bv-a-dn-s\ A-hÀ I-sï-¯p-Ibpw sk-bv-adpw B³-Io-dp-am-bp-Å Iq-Sn-¡mgv-N k-^-e-am-¡p-Ibpw sN-bvXp. Z kv-s{S-bv-ôÀ A-äv ssa {_-tZ-gv-kv t{K-hv F-ó t]-cnð ]-cn-]m-Snbpw kw-t{]j-Ww sN-bvXp. X-sâ k-tlm-Z-c³ a-äp-Å-hÀ-¡v F-{X-tað {]n-b-s¸-«-h-\m-bn-cp-óp-sh-óv sX-fn-bn-¡p-ó-Xm-Wv sk-bv-a-dp-sS C-\nbpw A-h-km-\n-¡m-¯ N-§m-¯-sa-óv B³ IoÀ ]-d-ªp.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category