1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

430 ]u-ïn\v 55 C-ôv AÄ-{Sm FðC-Un Sn-hn; 900 ]u-ïnsâ {Xo-Un {]nâ-dn-\v 298 ]uïv; {In-kv-a-kn-\v aps¼ Un-kv-Iu-ïv taf {]-Jym-]n-¨v BðUn: tjm-¸n-Mv {]n-bÀ s\-t«m-«w XpS-§n

Britishmalayali
kz´wteJI³

{In-kv-akpw \yq C-bdpw {]-am-Wn-¨v h³- hn-e-¡p-d-hp-am-bn cw-K-¯n-d-§n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-ebm-b Bð-Un. P-\-{]n-b Km-Uv-sP-äp-IÄ-¡v A-Ûp-X-s¸-Sp-¯p-ó hn-e-¡p-d-hm-Wv hm-Kv-Zm\w. »m-¡v ss{^-tU hnð-]-\ e-£y-an-«m-Wv h³-tXm-Xn-ep-Å Un-kv-Iu-ïp-IÄ {]-Jym-]n-¨n-cn-¡p-óXv

55 C-ôv AÄ-{S F-¨v-Un kv-amÀ-«v Sn-hn, 3Un {]nâÀ, »q-Sq-¯v ku-ïv-_mÀ Xp-S-§n H-t«-sd D-Xv-]-ó-§Ä-¡v ssl-kv-{So-äv tÌm-dnð hn-e-¡p-d-hpïv. Cu Uo-ep-IÄ \-hw-_À 23 ap-Xð¡v Hm¬-sse-\nð e-`y-am-Ipw. 600 ]u-ïph-sc em-`n-¡m-\p-Å Hm-^-dp-I-fm-Wv cw-K-¯p-ÅXv.

429.99 ]u-ïn-\m-Wv 55 C-ôv AÄ-{S F-¨v-Un Sn-hn hnð-¡p-óXv. Cu hn-e-bv-¡v H-cp kv-amÀ-«v Sn-hn \n-§Ä-¡v th-sd e-`n-¡nñ. Fð-C-Snþ»m-¡v-en-äv So-hn AÄ-{S F-¨Un 4sI kv-s]-kn-^n-t¡-j³-km-Wp-Å-Xv. aq-óv F-¨v-Un-Fw-sF t]mÀ-«p-Ifpw C-Xn-epïv. sk-ävþtSm-]v t_m-Ivkv, »q-td t¹bÀ, hoUntbm sK-bnw I¬-tkmÄ Fón-h H-tc-ka-bw L-Sn-¸n-¡m-\p-am-hpw.

»m-¡v ss{^-tU ap³-\nÀ-¯n-bp-Å Hm-^-dp-IÄ am-{X-añ Bð-Un-bnð-\n-óp-ÅXv. {In-kv-a-kn-\v ap-tóm-Sn-bm-bn H-t«sd Hm-^-dp-IÄ A-hÀ ap-tóm-«p-sh-¨n-«pïv. AÄ-{S F-¨v-Un Sn-hn-s¡m-¸w kn-\n-am Xo-b-äÀ co-Xn-bn-ep-Å i-Ð-{I-ao-Ic-Ww Iq-Sn B-h-iy-ap-sï-¦nð A-Xn-\v »q-Sq-¯v ku-ïv _mdpw e-`y-am-Wv. 129.99 ]u-ïv am-{X-am-Wv C-Xn-\v BðUn Cu-Sm-¡p-óXv. G-Xv Sn-hn-bp-ambpw Cu ku-ïv-_mÀ L-Sn-¸n-¡m-\m-Ipw. ssh-ss^, »q-Sq-¯v F-ón-h-bnð {]-hÀ-¯n-¡pw.

D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v {Xn-Un {]nâÀ Un-kv-Iu-ïnð hnð-¡p-ó B-Zy kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-e-bmbpw Bð-Un am-dp-I-bm-Wv. 899.99 ]u-ïv hn-e-bp-Å {]nâ-dn-\v Bð-Un hnð-¡p-ó hn-e 299.99 ]u-ïv am-{X-amWv. ]n-kn thÄ-Uv DÄ-s¸-sS a-äp Øm-]-\§Ä Cu-Sm-¡p-ó-Xn-epw 600 ]u-ïv Ip-d-hm-Wv Bð-Un-bp-sS hn-e.

20 sk-an ho-Xn-bpw 18 sk-an D-b-c-hp-ap-Å {]nâp-I-sf-Sp-¡m³ k-lm-bn-¡p-ó Cu {]nâÀ G-sXm-cmÄ¡pw A-\m-bm-kw D-]-tbm-Kn-¡m-\m-hpw. ssa-t{Im F-kv-Un sa½-dn ImÀ-Up-]-tbm-Kn-¨p-t]mepw C-Xnð {]nâp-I-sf-Sp-¡mw. {]nâ-dn-sâ sÌ-¸v ss_ sÌ-¸v \nÀ-tZ-i-§Ä D-Å-Xn-\mð D-]-tbm-Kn-¡m\pw A-\m-bm-k-amWv. \-hw-_À 23 ap-Xð-¡mIpw {]nâÀ Hm¬-sse-\nð e-`y-am-hpI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category