1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

s_Uv-t^mÀUv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj-\v \-h-t\-Xr-Xzw; {]-kn-Uâmbn km-_n-¨\pw sk-{I-«-dn-bmbn kp-[o-jpw C¯hW s_Uv-t^mUn-s\ \-bn¡pw

Britishmalayali
sP-{^n³ sska¬

s_Uv-t^mÀ-Uv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-sâ s]m-Xp tbm-Khpw Ip-Spw-_-kw-K-ahpw sIw-]v-ä¬ ku-¯v-^o-ð-Uv lm-fnð h-¨p \-Sóp. Xp-SÀ-óv {]-hÀ-¯-\ hÀj-s¯ dn-t¸mÀ«pw hc-hv þ sNe-hv I-W-¡p-Ifpw A-h-X-cn-¸n-¡p-I-bpw s]mXp-tbm-Kw G-I-I-WvT-am-bn ]m-Êm-¡p-I-bpw- sN-bvXp. _n-Fw-F-bp-sS {]-hÀ-¯-\§-sf Aw-K-§Ä ap-à-I-WvTw {]-iw-kn¨p. Xp-SÀ-óv 2017 þ18 hÀ-j-t¯-¡p-Å `m-c-hm-lnI-sf G-I-I-WvT-am-bn sX-c-sª-Sp-¯p.

{]-knUâv þ km-_n-¨³ tPm-k-^v, sk-{I-«-dn þ kp-[o-jv kp-[m-Ic³, {S-j-dÀ þ d-_n sN-dn-bm³, I½-än Aw-K§Ä tPm-tam³ tXm-akv, sa-_n³ am-Xyp, Zo]m Hm-kv-än³, Bð-_n sP-^v-dn³, Hm-Un-äÀ þ t_-_n t]m-«-bnð F-ón-h-cmWv. ]pXn-b `-c-W-k-an-Xn-bp-sS {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v Fñmhn-[ ]n-´p-Wbpw t\À-¡v Aw-K-§Ä kw-km-cn¨p.

_n-Fw-F-bpsS Cu h-Àj-s¯ Nn-ð-{U³-kv tU B-tLm-j§Ä Cu-am-kw 19\pw {In-kv-akv, \yq C-bÀ B-tLm-j-§Ä P-\p-h-cn 13\pw \-S-¯p-hm³ Xo-cp-am-\n¨p. hn-_-h-k-ar-²am-b Un-ó-tdm-Sp Iq-Sn s]mXp-tbm-Kw k-am-]n¨p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category