1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

Bth-im-c-h-§Ä apg§n bpsI-sIkn-F _m-Uv-an⬠SqÀ-W-saâv; Bdmw X-h-W-bpw In-co-Sw kz-´-am¡n A-P-¿-cm-bn tÌm¡v Hm¬ s{Sâpw

Britishmalayali
k-J-dn-bm ]p-¯³Ifw

tÌm¡v Hm¬ s{Sâv: bp-sI Iv-\m\m-b Im-¯-en-Iv A-tkm-kn-tbj-sâ B-`n-ap-Jy-¯nð \-S-¯-s¸-« B-dma-Xv _m-Uv-an⬠SqÀ-W-saânð Bdmw X-h-Wbpw In-co-Sw \n-e-\nÀ¯n ]p-cp-j-hn-`m-K-¯nð tÌm¡v Hm¬ s{Sâv tP-Xm-¡-fmbn. tÌm¡v Hm¬ s{Sân-se kn-_p þ A-\o-jv k-Jy-am-Wv ]pcp-j hn-`m-K-¯nð tP-Xm-¡-fm-bXv. B-Zy-am-bn \-S-¯-s¸-« h-\n-Xm hn-`m-K-¯nð tÌm¡v Hm¬ s{Sân-se X-só ^v-fmhnI þ inð-]bpw an-Ivk-Uv U-_nÄ-knð _n-kn-F³ bq-Wn-än-se B-jn-jv þ B-jv-en-bpw tP-Xm-¡-fmbn. Pq-Wn-tb-gv-knð _À-an-Mvlmw bq-Wn-än-se am\-hv Bâv tPm-bð kJyw hn-P-bn¨p.

sa³-kv U-_nÄ-knð c-ïmw Øm-\w _n-kn-F³ bq-Wn-än-se B-jn-jv þ X-¦-¨\pw aqómw Øm-\w ¥m-kvtKm bq-Wn-än-se en-\p þ jn_p, \memw Øm-\w se-kv-äÀ bq-Wn-än-se hn-Pn þ tPm-tam³ k-Jyhpw te-knð-kv U-_nÄ-knð c-ïmw-Øm-\w en\p-tamÄ þ kv-an-Xbpw aq-ómw-Øm-\w _n-kn-F³ bq-Wn-än-se kpP þ _n-À-en \memw Øm\w, tÌm¡v Hm¬ s{Sâv bq-Wnän-se _n³-kn F-en-k-_¯pw t\Sn.

an-Ivk-Uv U-_nÄ-knð c-ïmw-Øm-\w _À-an-Mvlmw bq-Wn-än-se _m-_p þ kv-an-Xbpw aqómw Øm\w tÌm¡v Hm¬ s{Sâv bq-Wn-än-se A-\qjv þ hn-Pnbpw \memw Øm-\w sU-h¬ bq-Wn-än-se PntPm þ ssj-\nbpw t\-Sn.

Pq-Wn-tb-gv-knð c-ïmw-Øm-\w hq-kv-äÀ bq-Wn-än-se tPm\-äv þ A-e\pw aqómw Øm-\w hq-kv-äÀ bq-Wn-än-se hn-imð þ tPmw, \memw kv-Ym-\w tÌm¡v Hm¬ s{Sâv bq-Wn-än-se Pm³-k¬ þ dq-sh³ k-Jyhpw t\Sn.

]-cn-]m-Sn-IÄ-¡v {]-kn-Uâv _n-Pp a-S-¡-¡p-gn, sk-{I«-dn tPm-kn s\-Spw-Xp-cp-¯n-]p-¯³-]p-c, {S-j-dÀ _m-_p tXm«w, ssh-kv {]-kn-U-âv tPm-kv ap-J-¨n-d, tPm. sk-{I«-dn k-J-dn-bm ]p-¯³-Ifw, tPm. {S-j-dÀ ^n-\nð I-f-¯nð-tIm«v, A-ssUz-kÀ-amcm-b s_-ón am-th-enð, tdm-bv kv-äo-^³- F-ón-hÀ t\-XrXzw \ðIn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category