1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Im¯-en-Iv dn-\yq-h-en-sâ kp-hÀ-W-Pq-_n-en B-tLm-jw 18\v Nnð-hÀ-¯nse B-eo-kv lm-fnð \-S¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Im¯-en-Iv dn-\yq-h-en-sâ kp-hÀ-W-Pq-_n-en B-tLm-jw 18\v Nnð-hÀ-¯v skâv A-K-kv-än³-kv B-t_-bn-se B-eo-kv lm-fnð \-S-¡pw. skâv A-K-Ìn³-kv en-änð sSâv kw-L-Sn-¸n-¡p-ó B-tLm-j-¯nð 'Jubilee - the Human Role in God's Plan' F-ó hn-jb-s¯ Ip-dn-¨v NÀ-¨bpw kw-L-Sn-¸n-¡pw.

{]mÀ°-\, P-]-am-e, IpÀ-ºm-\, B-cm-[-\ Xp-S-§n-b-hbpw Cu Znh-kw D-ïm-Ipw. 18\v cm-hn-se 10.20 ap-Xð ssh-In«v 4.20 h-sc-bm-Wv B-tLmjw. ssh-In-sb-¯n-bmepw \n-§Ä-¡v B-tLm-j-¯nð ]-s¦-Sp-¡m-hp-ó-Xm-Wv. ^o-kv Hópw Cu-Sm-¡p-óXñ. F-ómð Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ-¡v sN-dp kw-`m-h-\-IÄ \ð-Im-hp-ó-XmWv. Nnð-hÀ-¯nð \nópw s{S-bn\ntem Knð-t^mÀ-Unð \nópw Sm-Iv-knbntem _-kntem B-tLmj th-Zn-bnð F-fp-¸-¯nð F-¯n-t¨-cm-hp-ó-XmWv.

Nm-b, Im-¸n Fón-h e-`n-¡pw. D-¨-`£-Ww I-cp-tX-ï-XmWv. \ñ Im-em-h-Ø-bm-sW-¦nð D-¨-`-£-W-¯n-\p ti-j-ap-Å t{_-¡v B-t_ {Ku-ïnð sN-e-h-gn-¡m-hp-ó-XmWv.
Ø-e-¯n-sâ hnemkw
St Augustine's Abbey, Sample Oak Lane, Chilworth, Guildford, Surrey GU4 8QR
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§-Ät¡m kw-i-b- \n-hm-c-W-§Ät¡m _-Ô-s¸SpI

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category