1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

bpsIbnð sk-änem-b \-gvkmb tdma³ Imt¯men¡m bphXnbv-¡v hc-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsIbnð skänð Bb tdma³ Imt¯men¡m bphXnbv-¡v (\gvkv, 23 hbÊv, 160 skao) A\ptbmPyamb hnhmlmtemN\IÄ £Wn¡póp. bpsIbntem, bptdm¸ntem, aäv-- hntZi cmPy§fntem GsX¦nepw s{]m^-jWð taJebnð tPmensN-¿pó tdma³ Im¯enIv bphm¡fnð \nópw BtemN\IÄ £Wn¡póp. bpsIbnepÅhÀ¡p ap³-K-W-\.

_-Ô-s¸-S-p-I þ 07428 296084/ 07859 891998

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category