1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS

em]v-tSm-]v ap-Xð ]-¨-¡-dn¡p h-sc Cf-hv {]-Jym-]n-¨v en-Unð; I-do-kn-epw BÀ-tKm-knepw X-IÀ-¸³ sk-bv-epIÄ; kv-amÀ-«v t^m-Wp-w Iw-]yq-«-dp-w _n-Kv kv-{Io-³ Sn-hnbpw hm-§m³ kp-hÀ-Wm-hk-cw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{In-kv-a-kn\pw ]p-Xp-hÀ-j-¯n-\pw ap-tóm-Sn-bm-bn Un-kv-Iu-ïv sk-bn-ep-I-fp-sS Im-e-am-WnXv. »m-¡v ss{^-tU I-¨-h-S-¯nð ]-s¦-Sp-¡m-Xn-cp-ó kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-e-Ifpw C-t¸mÄ Cu cw-K-t¯-¡v I-S-óp-h-ón-«pïv. en-U-n-em-Wv »m¡v ss{^-tU sk-bn-en-te-¡p-Å B-Zy-am-bp-Å I-S-óp-hc-hv h-¼³ Hm-^-dp-I-tfm-sS B-tLm-jn-¡p-ó-Xv.

em]v-tSm-¸v ap-Xð ]-¨-¡-dn-h-sc-bp-Å km-[-\-§Ä-¡v 75 i-X-am-\wh-sc hn-e-¡p-d-hm-Wv en-Unð {]-Jym-]n-¨n-«p-ÅXv. aq-óv ]u-ïv hn-e-bpÅ ssh³, hn-e-Ip-d-ª jmw-s]-bv³, Ìo-¡pIÄ, C-e-{În¡ð, Ce-t{Îm-Wn-Iv-kv D-]-I-c-W-§Ä F-ón-h-bv-s¡m-s¡ hn-e-¡p-d-hpïv. \-hw-_À 23 ap-Xð-¡m-Wv Un-kv-Iu-ïv Xp-S-§p-I. Fñm Un-kv-Iu-ïp-Ifpw kv-täm-dp-IÄ aptJ-\ am-{Xw.

29.99 ]u-ïv hn-e-bp-Å \yq-{So-j³ an-Iv-k-dn-\v 14.99 ]u-ïm-Wv hn-e. Uo-e-Iv-kv _o-^v Ìo-¡n-\v In-tem-bv-¡v 14.99 ]u-ïp-ap-S-¡n-bmð a-Xn-bm-Ipw. 10.99 ]u-ïv hn-e-bp-ïm-bn-cpó tImw-sS jmw-s]-bv³ 8.99 ]u-ïn\pw en-Unð hm-Kv-Zm-\w sN-¿póp. Að-Im-sSñn-sâ 10.16 sam-ss_ð t^m-Wn-\v 16.95 ]u-ïm-bn-cp-óp ]-g-b hn-e. ]pXn-b hn-e 8.95 ]u-ïpw.

»m-¡v ss{^-tU {]-am-Wn¨v Hm¬-sse³ kv-täm-dp-I-fpw hen-b hn-e-¡pd-hv {]-Jym-]n-¨n-«pïv. B-a-tkm-Wm-Wv A-Xnð ap-ónð. tkm-Wn {_m-hn-b 49 C-ôv kv-amÀ-«v Sn.hn-¡v 41 i-X-am-\-am-Wv hn-e-¡p-d-hv. 639 ]uïp-sIm-Sp-¯mð Bcpw sIm-Xn-¡p-ó Sn-hn kz-´-am-¡m-\m-hpw. AÀ-tKm-knð F-bv-k-dn-sâ 14 C-ôv em]v-tSm-¸n-\v G-gv i-X-am-\w hn-e-¡p-d-hp-ïv. tIm-Uv-se-kv jmÀ-¡v hm-Iz-an-\v 24 i-X-am-\w hn-e-¡p-d-hnð 279.99 ]u-ïv sIm-Sp-¯mð aXn.

I-do-kv ]n-kn thÄ-Unð tlmw Ce-t{Îm-Wn-Iv-kn-\v C-t¸mÄ X-só h-en-b-tXm-Xn-ep-Å hn-e-¡p-d-hp-IÄ {]-Jym-]n-¨n-«p-ïv. kv-amÀ-«v Sn-hn-IÄ¡pw slUv-t^m-Wp-IÄ¡pw kv-amÀ-«v t^m-Wp-IÄ¡pw A-Xn-i-bn-¸n-¡p-ó hn-e-¡p-d-hm-Wp-ÅXv. Fð-Pn kv-amÀ«v 4sI AÄ-{S F-¨v-Un Sn-hn-¡v 999 ]u-ïnð-\n-óv 549 ]u-ïn-te-¡v hn-e Ip-d-¨n-«pïv. sP-_n-Fñn-sâ h-bÀ-se-kv »q-Sq-¯v slUv-t^m-Wn-\v 119 ]u-ïnð-\n-óv 64.95 ]u-ïm-bn hn-e Np-cp§n.

»m-¡v ss{^-tU {]-am-Wn-¨v G-gv Zn-hk-s¯ Un-kv-Iu-ïv sk-bn-em-Wv sSkvtIm hm-Kv-Zm-\w sN-¿p-óXv. \-hw-_À 20 apXð Cu I-¨h-Sw B-cw-`n-¡pw. H-t«-sd D-Xv-]-ó-§Ä-¡v hen-b Un-kv-Iu-ïp-IÄ {]-Jym-]n-¨n-S-Spïv. »m-¡v ss{^-tU-bv¡pw ssk-_À a-¬-tU-bv-¡pw an-I-¨ hm-Kv-Zm-\-§-fp-am-bn tPm¬ eq-bn-kv Un-¸mÀ-«v-saâv tÌm-dpw {]-Jym-]n-¨n-«p-ïv.

sKbnw I¬-tkm-fpIÄ, sK-bn-ap-IÄ, F-Ivkv-t_m-Iv-kv, Sm-_v-e-äp-IÄ Xp-S-§n-b-h-bv-¡v hen-b Hm-^-dp-I-fm-Wv sKbnw tÌmÀ {]-Jym-]n-¨n-«p-ÅXv. C-e-{În-¡ð D-]-I-c-W-§Ä¡pw tlmw Km-Uv-sP-äp-IÄ¡pw F-H-bnepw hen-b Hm-^-dp-I-fpïv. c-ïm-gv-N-tbm-fw \o-ïp-\n-ð-¡p-ó Un-kv-Iu-ïv hym-]m-c-am-Wv F-H {]-Jym-]n-¨n-«p-Å-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category