1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

kpµ-c\m-b bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó {In-kv-Xy³ s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

tkm-^v-äv sh-bÀ F-ôn-\o-b-dnw-Knð Fw sS-Iv t\Snb kpµ-c\m-b bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó {In-kv-Xy³ s]¬-Ip-«n-I-fp-sS (Im-t¯m-enIv, Pm-¡-ss_äv, HmÀ-¯-tUm-Ivkv) am-Xm-]n-Xm¡fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. C-t¸mÄ t\m-¡n-b-bp-sS sS-Iv-\n-¡ð eo-Uv B-bn tPm-en sN-¿póp. 26 h-b-kv, 170 sk.ao D-b-cw. 68 Intem `mcw. ae-¦-c Im-t¯m-en-Iv (aq-hm-äp]pg cq]-X) B-Wv bp-hmhv.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
Raju Joseph:- 07584096410

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category