1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

I-¸-tem-« im-kv-{X-¯n-sâ c-lkyw ]Tn-¡p-ó Kp-cp-hm-bqÀ-Im-cn jn-¸v k-b³-kv ^m-¡ð-än-bp-sS B-Zy h-\n-Xm {]-kn-Uâv; ku-¯mw-]v-S¬ bq-Wn-th-gv-kn-än-bp-sS N-cn{Xw Xn-cp-¯nb- a-e-bm-fn s]¬-Ip-«n-bp-sS IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

ku-¯mw-]v-S¬ bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se jn-¸nw-Kv k-b³-kv Un-¸mÀ-Sv-saânð C-t¸mÄ ]Tn-¡pó-Xv A-t\-Iw cm-Py-§-fn-se hnZymÀ-°n-I-fmWv. A-h-cnð c-ïp t]À am-{X-am-Wv C-´y-¡mÀ. Zp_m-bnð P-\n-¨p h-fÀ-ó \nÀ-ameym tkm-l³ tdm-bv {]-kn-Uâm-hm³ t\m-an-t\-j³ sIm-Sp-¯-t¸mÄ Bcpw A-{X Ku-\n-¨nñ. ]s£, I-gn-ª ta-bnð bq-Wn-th-gv-kn-än-bp-sS 150 hÀj-s¯ N-cn-{X-¯nð B-Zy-am-bn jn-¸v k-b³-kv ^m-¡ð-än-bn-se {]-knUâm-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸-« B-Zy h-\n-X-sb-ó t]-sc-Sp-¯p hn-P-bn¨-Xv \nÀ-½m-ey Bbn-cpóp. ]-Z-hn-bnð F-¯n B-dp am-kw Xn-I-¨n«pw Iq-k-enñm-sX Fñm-h-cp-tSbpw lotdm B-bn am-dn-bn-cn-¡p-I-bm-Wv 21Im-cnbm-b Cu kp-µ-cn.

ku-¯mw-]v-S¬ bq-Wn-th-gv-kn-än-bp-sS 115 hÀ-j-am-bn- \S-óp h-cpó jn¸v kb³kv ^m-¡ð-än sX-c-sª-Sp¸v Hm¬-sse-\n-eq-sS-bm-Wv \-S-ó-Xv. X-sâ hn-Pb-s¯ Ip-dn-¨v \nÀ-½m-ey C§-s\ ]-d-bp-óp.. "{]knUâv B-hp-I-sb-ó-Xv X-sâ G-ähpw hen-b kz-]v-\-am-bn-cp-óp. _ncp-Z ]T-\-¯n-sâ B-Zy c-ïp hÀ-j-§-fnð ¢m-kv sd-{]-k-tâ-äo-hv B-bn-cpóp. A-Xn-\p ti-jw c-ïmgv-N \o-ïp-\n-ó H-cp Iymw-s]-bn³ I-gnª G-{]nð am-kw D-ïm-bn-cpóp. Xp-SÀ-óm-Wv Xm³ H-cp Hm¬-sse³ am-\n-s^-tÌm Xp-S-§n-bXv. C-Xn-\p ]p-dsa, bq-Wn-th-gv-kn-än-bn-se hn-ZymÀ-°n-I-tfm-Sp t\-cn-«p kw-h-Zn-¡p-Ibpw A-h-cp-sS ]-²-XnI-sf Ip-dn-¨v A-dn-bp-Ibpw sN-bvXp. Xp-SÀ-óm-Wv aqóp-tdm-fw hn-ZymÀ-°n-IÄ Hm¬-sse³ thm-«nw-Kv ssk-änð F-¯p-Ibpw H-¸n-Sp-I-bpw sN-bv-X-Xv'.

\nÀ-½m-ey-bv-s¡-Xn-sc H-cp B¬-Ip-«n-bm-bn-cp-óp a-Õ-cn-¨Xv. F-¦nepw A-h-km-\ \n-an-jw \nÀ-½m-ey hn-P-bn-¨p. jn-¸v k-b³-kv ^m-¡ð-än-bp-am-bn-«p-Å B-i-b-hn-\na-bw hÀ-[n-¸n-¡-W-saópw hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡mbn CâÀ-\m-j-Wð tIm¬-^-d³-kp-Ifpw A-Xn-YnI-sf ]-s¦-Sp-¸n-¨p sIm-ïp-Å ]n-cm-]-Sn-IÄ kw-L-Sn-¸n-¡-W-sa-óp-ap-Å X-sâ B-i-b-§-fmWv hn-P-b-¯n-\p Im-c-W-am-b-sX-óv \nÀ-½m-ey ]-d-bpóp. \nÀ-½m-ey-bv-s¡m-¸w ¢m-knð ]Tn-¡pó-Xv k-tlmZ-cn \n-th-Zy-bmWv.

Ip-«n-¡m-ew ap-Xðs¡ I-Sepw I-¸epw Fñmw G-sd C-ã-am-bn-cp-ó \nÀ-½m-ey- B ta-J-e-bnð X-só tPm-en sN-¿m\pw B-{K-ln¨p. H-¸w t\-hn-bnð D-tZym-K-Øcm-b ]n-Xm-hn-sâbpw A-½m-h-sâ-bpw ]n´p-W IqSn-b B-b-tXmsS-bm-Wv \nÀ-½m-ey-bpw \n-th-Zybpw ku-¯mw-]v-S¬ bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð F-¯n-bXpw ]T-\w B-cw-`n-¨-Xpw. \m-«nð Kp-cp-hm-bqÀ kz-tZ-in-\n-bm-Wv \nÀ-½mey.
C-t¸mÄ jn¸v kb³kv F³Pn\ob-dn§mb Cât{KäUv t\hð BÀ¡nsSIvNÀ B³Uv assd³ F³Pn\obdnMv Ahkm\hÀj _ncpZ hnZymÀYn\nbmWv \nÀamey. A-Sp-¯ hÀjw tImgvkv ]qÀ¯nbmIpw. bq-tdm-¸nð h-f-sc-tb-sd {]-Nm-c-apÅ tIm-gv-km-Wn-Xv. tIm-gn-kn-\p tNÀ-ó Im-ew ap-Xð-s¡ C-§s\-sbm-cp ]-Z-hn-bn-te-¡v F-¯m³ {i-aw B-cw-`n-¨n-cpóp. A-Xn-\p th-ïn \-óm-bn {]-bv-Xv-\n-¡p-Ibpw sN-bvXp. B {]-b-Xv-\-¯n-sâ ^-e-am-Wv C-t¸m-gpïm-b t\-«-sa-óv \nÀ-½m-ey ]-d-bpóp.

Zp-_m-bn-em-bn-cp-óp \nÀ-½m-ey h-fÀ-ó-Xv. Nubn^äv CâÀ\mjWð k-vIqfnembncpóp sslk-vIqÄ hnZym`ymkw. DóX hnZym`ymk¯n\mbn Cw¥ïnse-¯n. ]n-Xmhpw A-½m-h\pw t\hn BÀ¡nsSÎp-am-cm-b-Xn-\mð A-h-cp-sS C-ãw \nÀ-½m-ey-¡v Gsd {]-tNm-Z-\-I-c-am-bn-cpóp. A-§-s\-bmWv t\hð BÀ¡nsSIv-NÀ X-só sX-c-sª-Sp-¡p-hm³ Xo-cp-am-\n-¨Xv. Cu ta-J-e-bnð G-ähpw A-[n-I-apÅ-Xv ]p-cp-j-òm-cmWv. kv-{Xo-IÄ IS-óp h-cpó-Xv hf-sc Ip-d-hm-Wv. Cu ta-J-e-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó kv-{XoI-sf Ip-dn-¨p-Å k-aq-l-¯n-sâ Im-gv-N-¸m-Sp-IÄ am-dn-bmð- am-{Xsa Cu ta-J-e-bn-te-¡v kv-{Xo-IÄ I-S-óp-hcq.
\nÀ-½m-ey-bp-sS ]n-Xmhv tkml³ dmbv t\hð BÀ¡nsSÎv B³Uv assd³ F³Pn\obdmWv. AÑsâ ktlmZc³ tUm. ]ymcnemð t\hð BÀ¡nsSÎpw sIm¨n³ kÀhIemimebnð s{]m^kdpamWv. A½ CâocnbÀ Un-ssk-\-dmbpw tPm-en sN-¿p-óp. Cu ta-J-e-bnð C-\nbpw D-b-c-¯nð F-¯p-hm-\m-Wv \nÀ-½eym e-£y-an-Sp-óXv. NmÀ-t«-Uv F-ôn-\o-b-dm-IWw. F-ómð Fómð F³Pn\obdnMv Iu¬knenð AwKXzwt\Sn NmÀt«Uv F³Pn\obÀ BIpóXn\v AôphÀjs¯ {]hÀ¯\ ]cnNbw BhiyamWv. AXpsImïv ]T\wIgnªv GsX¦nepw t\hð BÀ¡nsSIvNÀ Øm]\¯ntem I¸ð \nÀamWtI{µ¯ntem tPmensN¿Ww. I¸ð \nÀamWimeIfpsS tI{µamb s\-XÀeâvknð tPmen sN-bv-Xv B-{K-l-§Ä ]qÀ-¯o-I-cn-¡m-\m-Wv \nÀ-½m-ey e-£y-an-Sp-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category