1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

ÌpUâv hn-k-bnð bp-sI-bnð F-¯p-ó C-´y-¡mÀ-¡v C-\n tNm-Zn-¡m\pw ]-d-bm\pw B-fpïv; C-´y³ ssl-¡-½o-j-sâ t\-Xr-Xz-¯nð C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡m-bn ]pXn-b kwL-S-\ ]ndóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

ÌpUâv hn-k-bn-se-¯n-b-ti-jw {]-iv-\-§-fnð-s¨-ó-I-s¸-Sp-ó hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v Xp-W-bm-bn C-´y³ ssl-¡-½n-j-s\-¯póp. {_n-«-\n-se C-´y³ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡m-bn ' C-´y³ \m-j-Wð Ìp-Uâv-kv A-tkm-kn-tb-j³þbp-sI F-ó t]-cn-em-Wv ]pXn-b kw-L-S-\-bv-¡v cq-]w \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. \n-e-hnð hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡n-S-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó a-äp kw-L-S-\-I-fp-am-bn tbm-Pn-¨v {]-hÀ-¯n-¡p-Ibpw bp-sI-bn-se-¯p-ó hn-Zy-mÀ-Yn-I-sf k-lm-bn-¡p-I-bp-am-Wv ]pXn-b kw-L-S-\-bp-sS e-£yw.

bp-sI-bn-se Fñm kÀ-h-I-em-im-e-I-fnepw hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§-fnepw ]Tn-¡p-ó hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS am-Xr-kw-L-S-\-bmbn sF-F³-Fkv-F {]-hÀ-¯n-¡pw. ]pXn-b hn-ZymÀ-Yn-I-sf kzmK-Xw sN-¿p-I, hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS {]iv-\-§fpw B-h-iy-§fpw ]-cn-K-Wn-¨v ]-cn-lm-cw I-sï-¯p-I, C-´y³ B-tLm-j-Zn-h-k-§fpw D-Õ-h-§fpw B-N-cn-¡p-I, ssl-¡-½n-j-\p-am-bn tNÀóp-sIm-ïv C-´yþbp-sI hn-ZymÀ-Yn hn-\n-a-b ]-cn-]m-Sn-Ifpw K-th-j-W ]-c-n-]m-Sn-Ifpw kw-L-Sn-¸n¡p-I Xp-S-§n-b-h-bm-Wv A--tkm-kn-tbj-sâ {]-hÀ-¯-\ e-£y§Ä.

\n-e-hnð {_n-«-\n-se 50þte-sd bq-Wn-th-gv-kn-än-I-fnð kwL-S-\ {]-hÀ-¯n-¡p-ópïv. hcpw hÀ-j§Ä-sIm-ïv ap-gp-h³ kÀ-h-I-em-im-e-I-fn-te-¡v hym-]n-¸n-¡p-w. bq-Wn-th-gv-kn-än-I-fnð C-´y-bp-am-bn _-Ô-s¸-« hn-j-b-§-fnð sk-an-\m-dp-Ifpw {]-`m-j-W-§fpw kw-L-Sn-¸n-¡p-I-bm-Wv a-sämcp e-£yw. cm-{ão-b hn-j-b-§-fnepw hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS cm-{ão-b kw-L-S-\-I-fnepw sF-F³-Fkv-F C-S-s]-«v {]-hÀ-¯n-¡pw.
sF-F³-F-kv-F-bp-sS cq-]-h-Xv-I-cW-s¯ B-În-Mv ssl-¡-½n-j-WÀ Zn-t\-jv sI. ]-Sv-\m-bn-¡v kzmK-Xw sN-bvXp. kzm-X-{´y-¯n-\v ap-¼p-X-só, C-´y-bn-se h-en-b t\-Xm-¡-òm-cnð-¸-ecpw {_n-«-\nð-\n-óv hn-Zym-`ym-kw t\-Sn-b-h-cm-sW-óv A-t±-lw ]-dªp. C-´ybpw Cw-¥-ïp-am-bn k-hn-ti-jam-sbm-cp _-Ôw B \n-e-bn-ep-sïópw A-t±-lw ]-dªp. hn-Zym-`ym-k-¯n-eq-sS I-c-K-Xamb B _-v-Ôw \n-e-\nÀ-¯p-ó-Xn\pw Iq-Sp-Xð Zr-V-am-¡p-ó-Xn\pw kw-L-S-\-bv-¡m-Ip-saópw A-t±-lw hy-à-am-¡n.

{_n-\n-se 40,000þt¯m-fw h-cp-ó C-´y³ hn-ZymÀ-Yn k-aql-s¯ H-ón-¸n-¨p-\nÀ-¯m³ am-{X-añ, A-h-cp-sS {]-iv-\-§-fn-en-S-s]-«v {]-hÀ-¯n-¡m\pw ]-cn-lm-cw Im-Wm\pw sF-F³-F-kv-F-bv-¡m-Ip-saópw Zn-t\-jv sI.]-Sv-\m-bn-Iv ]-dªp. hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS t£-a-¯n\pw {]-iv-\-§Ä ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn\pw kwL-S-\ \-S-¯p-ó Fñm {i-a-§Ä¡pw kÀ-¡m-cn-sâbpw ssl-¡-½n-j-sâbpw ]qÀ-W ]n-´p-W-bp-ïm-bn-cn-¡p-saópw A-t±-lw D-d-¸p-\ð-In.

N-S-§nð k-ón-ln-X-\m-bn-cp-ó I-c³ _nñn-tamdn-b {]`p kw-L-S-\-bv-¡v Fñmhn-[ B-iw-k-Ifpw t\Àóp. bp-sI-bnð ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-¡p-ó hn-ZymÀ-Yn-IÄ cm-Py-¯v t\-Xr-Øm-\-§-fn-e-s¡-¯p-sa-óv Xm³ hn-iz-kn-¡p-ó-Xmbpw A-t±-lw ]-dªp. \m-j-Wð bq-Wnb³ Hm-^v Ìp-Uâv-kn-se tZ-hv B-Zn-Xy-bbpw N-S-§nð kw-_-Ôn¨p. sF-F³-F-kv-F-bv-¡v Fñm ]n-´p-Wbpw A-t±-lw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category